جستجوی خود را دقیق تر کنید
ودیعه
اجاره

زیربنا

نوع بنا

محله ها

اجاره آپارتمان در تهران

ودیعه 55 میلیون تومان (رهن کامل)
زیر بنا: 300 متر مربع
تعداد اتاق : 1 عدد
نوع بنا: اپارتمان مسکونی
آگهی توسط مالک 7 ساعت و 13 دقيقه پيش
ودیعه 60 میلیون تومان - اجاره بها 450 هزار تومان
زیر بنا: 67 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1382
نوع بنا: اپارتمان مسکونی
1 عدد
آگهی توسط مالک 9 ساعت و 30 دقيقه پيش
ودیعه 65 میلیون تومان - اجاره بها 400 هزار تومان
زیر بنا: 74 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1375
نوع بنا: اپارتمان مسکونی
آگهی توسط مالک 18 ساعت و 57 دقيقه پيش
ودیعه 20 میلیون تومان - اجاره بها 4/5 میلیون تومان
زیر بنا: 85 متر مربع
تعداد اتاق : 1 عدد
سال ساخت: 1384
نوع بنا: اپارتمان مسکونی
1 عدد
آگهی توسط مالک 19 ساعت و 27 دقيقه پيش
ودیعه 45 میلیون تومان - اجاره بها 500 هزار تومان
زیر بنا: 43 متر مربع
تعداد اتاق : 1 عدد
سال ساخت: 1370
نوع بنا: اپارتمان مسکونی
آگهی توسط مالک 21 ساعت و 8 دقيقه پيش
ودیعه 19 میلیون تومان - اجاره بها 300 هزار تومان
زیر بنا: 42 متر مربع
تعداد اتاق : 1 عدد
سال ساخت: 1388
نوع بنا: اپارتمان مسکونی
آگهی توسط مالک 2 روز و 5 ساعت پيش
ودیعه 25 میلیون تومان - اجاره بها 600 هزار تومان
زیر بنا: 70 متر مربع
تعداد اتاق : 1 عدد
سال ساخت: 1381
نوع بنا: اپارتمان مسکونی
1 عدد
آگهی توسط مشاور املاک 4 روز و 4 ساعت پيش
ودیعه 60 میلیون تومان (رهن کامل)
زیر بنا: 50 متر مربع
تعداد اتاق : 1 عدد
نوع بنا: اپارتمان مسکونی
1 عدد
آگهی توسط مالک 4 روز و 7 ساعت پيش
ودیعه 30 میلیون تومان - اجاره بها 1 میلیون تومان
زیر بنا: 70 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1392
نوع بنا: اپارتمان مسکونی
1 عدد
آگهی توسط مالک 5 روز و 9 ساعت پيش
ودیعه 30 میلیون تومان (رهن کامل)
زیر بنا: 88 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1391
نوع بنا: اپارتمان مسکونی
1 عدد
آگهی توسط مشاور املاک 6 روز و 1 ساعت پيش
ودیعه 120 میلیون تومان (رهن کامل)
زیر بنا: 170 متر مربع
تعداد اتاق : 3 عدد
سال ساخت: 1360
نوع بنا: اپارتمان مسکونی
آگهی توسط مالک 6 روز و 8 ساعت پيش
ودیعه 80 میلیون تومان (رهن کامل)
زیر بنا: 96 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1384
نوع بنا: اپارتمان مسکونی
1 عدد
آگهی توسط مشاور املاک 7 روز و 16 ساعت پيش
ودیعه 5 میلیون تومان - اجاره بها 1/5 میلیون تومان
زیر بنا: 100 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1390
نوع بنا: اپارتمان مسکونی
1 عدد
آگهی توسط مشاور املاک 7 روز و 16 ساعت پيش
ودیعه 60 میلیون تومان - اجاره بها 2/2 میلیون تومان
زیر بنا: 135 متر مربع
تعداد اتاق : 3 عدد
سال ساخت: 1384
نوع بنا: اپارتمان مسکونی
آگهی توسط مشاور املاک 7 روز و 17 ساعت پيش
ودیعه 40 میلیون تومان - اجاره بها 1/6 میلیون تومان
زیر بنا: 108 متر مربع
تعداد اتاق : 3 عدد
سال ساخت: 1390
نوع بنا: اپارتمان مسکونی
2 عدد
آگهی توسط مشاور املاک 7 روز و 17 ساعت پيش
ودیعه 12 میلیون تومان - اجاره بها 550 هزار تومان
زیر بنا: 52 متر مربع
تعداد اتاق : 1 عدد
سال ساخت: 1388
نوع بنا: اپارتمان مسکونی
آگهی توسط مالک 8 روز و 5 ساعت پيش
ودیعه 35 میلیون تومان - اجاره بها 800 هزار تومان
زیر بنا: 59 متر مربع
تعداد اتاق : 1 عدد
سال ساخت: 1384
نوع بنا: اپارتمان مسکونی
1 عدد
آگهی توسط مالک 8 روز و 17 ساعت پيش
ودیعه 10 میلیون تومان - اجاره بها 1/5 میلیون تومان
زیر بنا: 68 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1382
نوع بنا: اپارتمان مسکونی
1 عدد
آگهی توسط مالک 8 روز و 18 ساعت پيش
ودیعه 48 میلیون تومان (رهن کامل)
زیر بنا: 63 متر مربع
تعداد اتاق : 1 عدد
سال ساخت: 1388
نوع بنا: اپارتمان مسکونی
1 عدد
آگهی توسط مالک 11 روز و 1 ساعت پيش
ودیعه 10 میلیون تومان - اجاره بها 650 هزار تومان
زیر بنا: 73 متر مربع
تعداد اتاق : 1 عدد
سال ساخت: 1390
نوع بنا: اپارتمان مسکونی
1 عدد
آگهی توسط مشاور املاک 12 روز و 13 ساعت پيش
ودیعه 15 میلیون تومان - اجاره بها 800 هزار تومان
زیر بنا: 57 متر مربع
تعداد اتاق : 1 عدد
سال ساخت: 1378
نوع بنا: اپارتمان مسکونی
1 عدد
آگهی توسط مالک 13 روز و 5 ساعت پيش
ودیعه 45 میلیون تومان - اجاره بها 100 هزار تومان
زیر بنا: 68 متر مربع
تعداد اتاق : 1 عدد
سال ساخت: 1385
نوع بنا: اپارتمان مسکونی
1 عدد
آگهی توسط مالک 15 روز پيش
ودیعه 20 میلیون تومان - اجاره بها 2/2 میلیون تومان
زیر بنا: 70 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1378
نوع بنا: اپارتمان مسکونی
آگهی توسط مشاور املاک 13 روز و 19 ساعت پيش
ودیعه 50 میلیون تومان (رهن کامل)
زیر بنا: 69 متر مربع
تعداد اتاق : 1 عدد
سال ساخت: 1392
نوع بنا: اپارتمان مسکونی
آگهی توسط مالک 13 روز و 18 ساعت پيش
ودیعه 40 میلیون تومان - اجاره بها 1 میلیون تومان
زیر بنا: 127 متر مربع
تعداد اتاق : 3 عدد
نوع بنا: اپارتمان مسکونی
1 عدد
آگهی توسط مالک 13 روز و 8 ساعت پيش