جستجوی خود را دقیق تر کنید
قیمت کل

مساحت زمین

کاربری
}

خرید زمین دماوند

نوع معامله:
نوع ملک:

استان:
شهر:

قیمت کل 235 میلیون تومان
مساحت زمین: 336 متر مربع
تعداد بر:1 بر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر زمین: 699 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 5 متر
آگهی توسط مشاور املاک
1 روز و 8 ساعت پيش ثبت شده
قیمت کل 327 میلیون تومان
مساحت زمین: 656 متر مربع
تعداد بر:1 بر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر زمین: 498 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 15 متر
آگهی توسط مالک
2 روز و 9 ساعت پيش ثبت شده
قیمت کل 600 میلیون تومان
مساحت زمین: 817 متر مربع
تعداد بر:1 بر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر زمین: 734 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک
3 روز و 10 ساعت پيش ثبت شده
قیمت کل 230 میلیون تومان
مساحت زمین: 1810 متر مربع
تعداد بر:3 بر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر زمین: 127 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 56 متر
آگهی توسط مالک
6 روز و 2 ساعت پيش ثبت شده
قیمت کل 1/047 میلیارد تومان
مساحت زمین: 476 متر مربع
تعداد بر:1 بر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر زمین: 2/1 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 12 متر
آگهی توسط مشاور املاک
8 روز و 22 ساعت پيش ثبت شده
قیمت کل 350 میلیون تومان
مساحت زمین: 300 متر مربع
تعداد بر:1 بر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر زمین: 1/1 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 12 متر
آگهی توسط مالک
17 روز و 4 ساعت پيش ثبت شده
قیمت کل 130 میلیون تومان
مساحت زمین: 500 متر مربع
تعداد بر:2 بر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر زمین: 260 هزار تومان
کاربری: باغشهر
طول بر اصلی: 12/5 متر
آگهی توسط مالک
1 ماه و 3 روز پيش ثبت شده
قیمت کل 676 میلیون تومان
مساحت زمین: 676 متر مربع
تعداد بر:3 بر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر زمین: 1 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک
24 روز و 8 ساعت پيش ثبت شده
قیمت کل 34 میلیارد تومان
مساحت زمین: 1360000 متر مربع
تعداد بر:2 بر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر زمین: 25 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مشاور املاک
23 روز و 10 ساعت پيش ثبت شده
قیمت کل 500 میلیون تومان
مساحت زمین: 250 متر مربع
تعداد بر:1 بر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر زمین: 2 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 10 متر
آگهی توسط مالک
18 روز و 8 ساعت پيش ثبت شده