جستجوی خود را دقیق تر کنید
قیمت کل

مساحت زمین

کاربری
}

خرید زمین دماوند

نوع معامله:
نوع ملک:

استان:
شهر:

قیمت کل 380 میلیون تومان
مساحت زمین: 580 متر مربع
تعداد بر:1 بر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر زمین: 655 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مشاور املاک
5 روز و 4 ساعت پيش ثبت شده
قیمت کل 110 میلیون تومان
مساحت زمین: 200 متر مربع
تعداد بر:2 بر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر زمین: 550 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 10 متر
آگهی توسط مالک
6 روز و 13 ساعت پيش ثبت شده
قیمت کل 200 میلیون تومان
مساحت زمین: 2500 متر مربع
تعداد بر:1 بر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر زمین: 80 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 25 متر
آگهی توسط مالک
6 روز و 16 ساعت پيش ثبت شده
قیمت کل 54 میلیون تومان
مساحت زمین: 500 متر مربع
تعداد بر:1 بر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر زمین: 108 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک
15 روز و 13 ساعت پيش ثبت شده
قیمت کل 170 میلیون تومان
مساحت زمین: 1000 متر مربع
تعداد بر:1 بر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر زمین: 170 هزار تومان
کاربری: باغشهر
طول بر اصلی: 25 متر
آگهی توسط مشاور املاک
16 روز و 12 ساعت پيش ثبت شده
قیمت کل 140 میلیون تومان
مساحت زمین: 1546 متر مربع
تعداد بر:2 بر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر زمین: 90 هزار تومان
کاربری: باغشهر
طول بر اصلی: 60 متر
آگهی توسط مالک
1 ماه و 11 روز پيش ثبت شده
قیمت کل 490 میلیون تومان
مساحت زمین: 510 متر مربع
تعداد بر:1 بر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر زمین: 960 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 26 متر
آگهی توسط مشاور املاک
2 ماه و 18 روز پيش ثبت شده
قیمت کل 477 میلیون تومان
مساحت زمین: 318 متر مربع
تعداد بر:2 بر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر زمین: 1/5 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 26/5 متر
آگهی توسط مالک
2 ماه و 10 روز پيش ثبت شده
قیمت کل 351/4 میلیون تومان
مساحت زمین: 1004 متر مربع
تعداد بر:1 بر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر زمین: 350 هزار تومان
کاربری: باغشهر
طول بر اصلی: 19 متر
آگهی توسط مالک
2 ماه و 9 روز پيش ثبت شده
قیمت کل 1/35 میلیارد تومان
مساحت زمین: 826 متر مربع
تعداد بر:1 بر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر زمین: 1/6 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 15/5 متر
آگهی توسط مشاور املاک
2 ماه و 8 روز پيش ثبت شده