جستجوی خود را دقیق تر کنید
قیمت کل

مساحت زمین

کاربری
}

خرید زمین دماوند

نوع معامله:
نوع ملک:

استان:
شهر:

قیمت کل 750 میلیون تومان
مساحت زمین: 500 متر مربع
تعداد بر:1 بر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر زمین: 1/5 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 10 متر
آگهی توسط مشاور املاک
1 ماه و 10 روز پيش ثبت شده
قیمت کل 420 میلیون تومان
مساحت زمین: 1100 متر مربع
تعداد بر:2 بر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر زمین: 381 هزار تومان
کاربری: تجاری
طول بر اصلی: 13 متر
آگهی توسط مالک
1 ماه و 15 روز پيش ثبت شده
قیمت کل 726 میلیون تومان
مساحت زمین: 1100 متر مربع
تعداد بر:1 بر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر زمین: 660 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک
2 ماه و 6 روز پيش ثبت شده
قیمت کل 235 میلیون تومان
مساحت زمین: 336 متر مربع
تعداد بر:1 بر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر زمین: 699 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 5 متر
آگهی توسط مشاور املاک
2 ماه و 8 روز پيش ثبت شده
قیمت کل 327 میلیون تومان
مساحت زمین: 656 متر مربع
تعداد بر:1 بر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر زمین: 498 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 15 متر
آگهی توسط مالک
2 ماه و 9 روز پيش ثبت شده
قیمت کل 600 میلیون تومان
مساحت زمین: 817 متر مربع
تعداد بر:1 بر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر زمین: 734 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک
2 ماه و 10 روز پيش ثبت شده
قیمت کل 34 میلیارد تومان
مساحت زمین: 1360000 متر مربع
تعداد بر:2 بر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر زمین: 25 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مشاور املاک
3 ماه پيش ثبت شده
قیمت کل 500 میلیون تومان
مساحت زمین: 250 متر مربع
تعداد بر:1 بر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر زمین: 2 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 10 متر
آگهی توسط مالک
2 ماه و 25 روز پيش ثبت شده
قیمت کل 350 میلیون تومان
مساحت زمین: 300 متر مربع
تعداد بر:1 بر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر زمین: 1/1 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 12 متر
آگهی توسط مالک
2 ماه و 23 روز پيش ثبت شده
قیمت کل 230 میلیون تومان
مساحت زمین: 1810 متر مربع
تعداد بر:3 بر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر زمین: 127 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 56 متر
آگهی توسط مالک
2 ماه و 12 روز پيش ثبت شده