جستجوی خود را دقیق تر کنید
قیمت کل

مساحت زمین

کاربری
}

خرید زمین دماوند

نوع معامله:
نوع ملک:

استان:
شهر:

قیمت کل 541 میلیون تومان
مساحت زمین: 361 متر مربع
تعداد بر:3 بر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر زمین: 1/4 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک
4 روز و 10 ساعت پيش ثبت شده
قیمت کل 270 میلیون تومان
مساحت زمین: 670 متر مربع
تعداد بر:2 بر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر زمین: 402 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک
6 روز و 6 ساعت پيش ثبت شده
قیمت کل 230 میلیون تومان
مساحت زمین: 1000 متر مربع
تعداد بر:1 بر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر زمین: 230 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 30 متر
آگهی توسط مالک
11 روز و 4 ساعت پيش ثبت شده
قیمت کل 750 میلیون تومان
مساحت زمین: 500 متر مربع
تعداد بر:1 بر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر زمین: 1/5 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 10 متر
آگهی توسط مشاور املاک
3 ماه و 4 روز پيش ثبت شده
قیمت کل 420 میلیون تومان
مساحت زمین: 1100 متر مربع
تعداد بر:2 بر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر زمین: 381 هزار تومان
کاربری: تجاری
طول بر اصلی: 13 متر
آگهی توسط مالک
3 ماه و 8 روز پيش ثبت شده
قیمت کل 726 میلیون تومان
مساحت زمین: 1100 متر مربع
تعداد بر:1 بر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر زمین: 660 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک
3 ماه و 29 روز پيش ثبت شده
قیمت کل 230 میلیون تومان
مساحت زمین: 1810 متر مربع
تعداد بر:3 بر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر زمین: 127 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 56 متر
آگهی توسط مالک
4 ماه و 5 روز پيش ثبت شده
قیمت کل 600 میلیون تومان
مساحت زمین: 817 متر مربع
تعداد بر:1 بر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر زمین: 734 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک
4 ماه و 3 روز پيش ثبت شده
قیمت کل 327 میلیون تومان
مساحت زمین: 656 متر مربع
تعداد بر:1 بر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر زمین: 498 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 15 متر
آگهی توسط مالک
4 ماه و 2 روز پيش ثبت شده
قیمت کل 235 میلیون تومان
مساحت زمین: 336 متر مربع
تعداد بر:1 بر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر زمین: 699 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 5 متر
آگهی توسط مشاور املاک
4 ماه و 1 روز پيش ثبت شده