جستجوی خود را دقیق تر کنید
قیمت کل

مساحت زمین

کاربری
}

خرید زمین دماوند

نوع معامله:
نوع ملک:

استان:
شهر:

قیمت کل 130 میلیون تومان
مساحت زمین: 500 متر مربع
تعداد بر:2 بر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر زمین: 260 هزار تومان
کاربری: باغشهر
طول بر اصلی: 12/5 متر
آگهی توسط مالک
5 روز و 10 ساعت پيش ثبت شده
قیمت کل 160 میلیون تومان
مساحت زمین: 1100 متر مربع
تعداد بر:1 بر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر زمین: 145 هزار تومان
کاربری: باغشهر
طول بر اصلی: 20 متر
آگهی توسط مالک
5 روز و 18 ساعت پيش ثبت شده
قیمت کل 1/175 میلیارد تومان
مساحت زمین: 1175 متر مربع
تعداد بر:1 بر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر زمین: 1 میلیون تومان
کاربری: باغشهر
آگهی توسط مالک
25 روز و 17 ساعت پيش ثبت شده
قیمت کل 200 میلیون تومان
مساحت زمین: 5000 متر مربع
تعداد بر:2 بر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر زمین: 40 هزار تومان
کاربری: باغشهر
آگهی توسط مالک
27 روز و 18 ساعت پيش ثبت شده
قیمت کل 600 میلیون تومان
مساحت زمین: 950 متر مربع
تعداد بر:1 بر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر زمین: 631 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک
29 روز و 20 ساعت پيش ثبت شده
قیمت کل 50 میلیون تومان
مساحت زمین: 750 متر مربع
تعداد بر:1 بر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر زمین: 66 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک
1 ماه و 3 روز پيش ثبت شده
قیمت کل 550 میلیون تومان
مساحت زمین: 650 متر مربع
تعداد بر:1 بر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر زمین: 846 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 15 متر
آگهی توسط مالک
1 ماه و 18 روز پيش ثبت شده
قیمت کل 500 میلیون تومان
مساحت زمین: 1000 متر مربع
تعداد بر:4 بر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر زمین: 500 هزار تومان
کاربری: باغشهر
طول بر اصلی: 60 متر
آگهی توسط مالک
1 ماه و 16 روز پيش ثبت شده
قیمت کل 60 میلیون تومان
مساحت زمین: 1000 متر مربع
تعداد بر:1 بر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر زمین: 60 هزار تومان
کاربری: بایر
آگهی توسط مالک
1 ماه و 4 روز پيش ثبت شده
قیمت کل 200 میلیون تومان
مساحت زمین: 130 متر مربع
تعداد بر:3 بر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر زمین: 1/5 میلیون تومان
کاربری: تجاری
طول بر اصلی: 13 متر
آگهی توسط مالک
1 ماه و 3 روز پيش ثبت شده