جستجوی خود را دقیق تر کنید
قیمت کل

مساحت زمین

کاربری
}

خرید زمین دماوند

نوع معامله:
نوع ملک:

استان:
شهر:

قیمت کل 1/35 میلیارد تومان
مساحت زمین: 826 متر مربع
تعداد بر:1 بر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر زمین: 1/6 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 15/5 متر
آگهی توسط مشاور املاک
15 روز و 16 ساعت پيش ثبت شده
قیمت کل 351/4 میلیون تومان
مساحت زمین: 1004 متر مربع
تعداد بر:1 بر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر زمین: 350 هزار تومان
کاربری: باغشهر
طول بر اصلی: 19 متر
آگهی توسط مالک
16 روز و 9 ساعت پيش ثبت شده
قیمت کل 477 میلیون تومان
مساحت زمین: 318 متر مربع
تعداد بر:2 بر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر زمین: 1/5 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 26/5 متر
آگهی توسط مالک
16 روز و 18 ساعت پيش ثبت شده
قیمت کل 490 میلیون تومان
مساحت زمین: 510 متر مربع
تعداد بر:1 بر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر زمین: 960 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 26 متر
آگهی توسط مشاور املاک
25 روز و 1 ساعت پيش ثبت شده
قیمت کل 90 میلیون تومان
مساحت زمین: 400 متر مربع
تعداد بر:1 بر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر زمین: 225 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 12/5 متر
آگهی توسط مالک
1 ماه پيش ثبت شده
قیمت کل 170 میلیون تومان
مساحت زمین: 250 متر مربع
تعداد بر:1 بر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر زمین: 680 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 10 متر
آگهی توسط مالک
1 ماه و 13 روز پيش ثبت شده
قیمت کل 55 میلیون تومان
مساحت زمین: 509 متر مربع
تعداد بر:1 بر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر زمین: 108 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 18/83 متر
آگهی توسط مشاور املاک
1 ماه و 18 روز پيش ثبت شده
قیمت کل 760 میلیون تومان
مساحت زمین: 345 متر مربع
تعداد بر:1 بر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر زمین: 2/2 میلیون تومان
کاربری: باغشهر
طول بر اصلی: 13/8 متر
آگهی توسط مالک
2 ماه و 4 روز پيش ثبت شده
قیمت کل 90 میلیون تومان
مساحت زمین: 2000 متر مربع
تعداد بر:1 بر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر زمین: 45 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک
2 ماه و 6 روز پيش ثبت شده
قیمت کل 130 میلیون تومان
مساحت زمین: 750 متر مربع
تعداد بر:1 بر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر زمین: 173 هزار تومان
کاربری: باغشهر
طول بر اصلی: 15 متر
آگهی توسط مشاور املاک
2 ماه و 7 روز پيش ثبت شده