جستجوی خود را دقیق تر کنید
قیمت کل

مساحت زمین

کاربری
}

خرید زمین تهران

نوع معامله:
نوع ملک:

استان:
شهر:

قیمت کل 3/3 میلیارد تومان
مساحت زمین: 600 متر مربع
تعداد بر:2 بر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر زمین: 5/5 میلیون تومان
کاربری: تجاری
طول بر اصلی: 600 متر
آگهی توسط مالک
1 روز و 13 ساعت پيش ثبت شده
قیمت کل 3/3 میلیارد تومان
مساحت زمین: 300 متر مربع
تعداد بر:1 بر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر زمین: 11 میلیون تومان
کاربری: تجاری
طول بر اصلی: 300 متر
آگهی توسط مالک
1 روز و 14 ساعت پيش ثبت شده
قیمت کل 7/5 میلیارد تومان
مساحت زمین: 503 متر مربع
تعداد بر:1 بر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر زمین: 14/9 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 48 متر
آگهی توسط مشاور املاک
2 روز و 3 ساعت پيش ثبت شده
قیمت کل 3/74 میلیارد تومان
مساحت زمین: 340 متر مربع
تعداد بر:1 بر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر زمین: 11 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 23 متر
آگهی توسط مشاور املاک
2 روز و 3 ساعت پيش ثبت شده
قیمت کل 7/042 میلیارد تومان
مساحت زمین: 503 متر مربع
تعداد بر:1 بر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر زمین: 14 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 10 متر
آگهی توسط مشاور املاک
2 روز و 3 ساعت پيش ثبت شده
قیمت کل 13/209 میلیارد تومان
مساحت زمین: 714 متر مربع
تعداد بر:1 بر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر زمین: 18/5 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 14 متر
آگهی توسط مشاور املاک
2 روز و 3 ساعت پيش ثبت شده
قیمت کل 3/575 میلیارد تومان
مساحت زمین: 275 متر مربع
تعداد بر:1 بر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر زمین: 13 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 13 متر
آگهی توسط مشاور املاک
2 روز و 3 ساعت پيش ثبت شده
قیمت کل 4/41 میلیارد تومان
مساحت زمین: 210 متر مربع
تعداد بر:1 بر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر زمین: 21 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 7 متر
آگهی توسط مشاور املاک
2 روز و 3 ساعت پيش ثبت شده
قیمت کل 6/144 میلیارد تومان
مساحت زمین: 512 متر مربع
تعداد بر:1 بر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر زمین: 12 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 13 متر
آگهی توسط مشاور املاک
2 روز و 4 ساعت پيش ثبت شده
قیمت کل 4/2 میلیارد تومان
مساحت زمین: 380 متر مربع
تعداد بر:1 بر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر زمین: 11 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 9 متر
آگهی توسط مشاور املاک
2 روز و 4 ساعت پيش ثبت شده