جستجوی خود را دقیق تر کنید
قیمت کل

مساحت زمین

کاربری
}

خرید زمین تهران

نوع معامله:
نوع ملک:

استان:
شهر:

قیمت کل 16 میلیارد تومان
مساحت زمین: 1500 متر مربع
تعداد بر:1 بر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر زمین: 10/6 میلیون تومان
کاربری: بایر
طول بر اصلی: 30 متر
آگهی توسط مالک
19 ساعت و 5 دقيقه پيش ثبت شده
قیمت کل 2/27 میلیارد تومان
مساحت زمین: 142 متر مربع
تعداد بر:1 بر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر زمین: 15/9 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 10 متر
آگهی توسط مالک
2 روز و 21 ساعت پيش ثبت شده
قیمت کل 20 میلیارد تومان
مساحت زمین: 2000 متر مربع
تعداد بر:2 بر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر زمین: 10 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک
4 روز و 21 ساعت پيش ثبت شده
قیمت کل 78 میلیارد تومان
مساحت زمین: 12000 متر مربع
تعداد بر:1 بر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر زمین: 6/5 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 100 متر
آگهی توسط مالک
8 روز و 5 ساعت پيش ثبت شده
قیمت کل 900 میلیون تومان
مساحت زمین: 193 متر مربع
تعداد بر:1 بر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر زمین: 4/6 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک
9 روز و 16 ساعت پيش ثبت شده
قیمت کل 380 میلیون تومان
مساحت زمین: 400 متر مربع
تعداد بر:1 بر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر زمین: 950 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 400 متر
آگهی توسط مشاور املاک
16 روز و 17 ساعت پيش ثبت شده
قیمت کل 650 میلیون تومان
مساحت زمین: 140 متر مربع
تعداد بر:1 بر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر زمین: 4/6 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 6/8 متر
آگهی توسط مالک
23 روز و 13 ساعت پيش ثبت شده
قیمت کل 156/25 میلیارد تومان
مساحت زمین: 250000 متر مربع
تعداد بر:4 بر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر زمین: 625 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 2500 متر
آگهی توسط مالک
1 ماه و 10 روز پيش ثبت شده
قیمت کل 900 میلیون تومان
مساحت زمین: 150 متر مربع
تعداد بر:1 بر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر زمین: 6 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 5/3 متر
آگهی توسط مشاور املاک
1 ماه پيش ثبت شده
قیمت کل 260 میلیون تومان
مساحت زمین: 1300 متر مربع
تعداد بر:1 بر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر زمین: 200 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک
26 روز و 9 ساعت پيش ثبت شده