جستجوی خود را دقیق تر کنید
قیمت کل

مساحت زمین

کاربری
}

خرید زمین تهران

نوع معامله:
نوع ملک:

استان:
شهر:

قیمت کل 11 میلیارد تومان
مساحت زمین: 2500 متر مربع
تعداد بر:2 بر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر زمین: 4/4 میلیون تومان
کاربری: باغشهر
آگهی توسط مالک
3 روز و 15 ساعت پيش ثبت شده
قیمت کل 1/2 میلیارد تومان
مساحت زمین: 234 متر مربع
تعداد بر:1 بر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر زمین: 5/1 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک
4 روز و 15 ساعت پيش ثبت شده
قیمت کل 1/24 میلیارد تومان
مساحت زمین: 12419 متر مربع
تعداد بر:3 بر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر زمین: 99 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 2000 متر
آگهی توسط مالک
5 روز و 16 ساعت پيش ثبت شده
قیمت کل 5/4 میلیارد تومان
مساحت زمین: 470 متر مربع
تعداد بر:1 بر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر زمین: 11/4 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 15 متر
آگهی توسط مشاور املاک
9 روز و 5 ساعت پيش ثبت شده
قیمت کل 80 میلیارد تومان
مساحت زمین: 5000 متر مربع
تعداد بر:3 بر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر زمین: 16 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 100 متر
آگهی توسط مالک
11 روز و 18 ساعت پيش ثبت شده
قیمت کل 42 میلیارد تومان
مساحت زمین: 925 متر مربع
تعداد بر:1 بر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر زمین: 45/4 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مشاور املاک
12 روز و 16 ساعت پيش ثبت شده
قیمت کل 879/2 میلیون تومان
مساحت زمین: 308 متر مربع
تعداد بر:1 بر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر زمین: 2/8 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 11 متر
آگهی توسط مالک
23 روز و 21 ساعت پيش ثبت شده
قیمت کل 6 میلیارد تومان
مساحت زمین: 5280 متر مربع
تعداد بر:1 بر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر زمین: 1/1 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 39 متر
آگهی توسط مشاور املاک
19 روز و 18 ساعت پيش ثبت شده
قیمت کل 50 میلیون تومان
مساحت زمین: 10 متر مربع
تعداد بر:2 بر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر زمین: 5 میلیون تومان
کاربری: تجاری
آگهی توسط مالک
13 روز و 18 ساعت پيش ثبت شده
قیمت کل 14/35 میلیارد تومان
مساحت زمین: 267 متر مربع
تعداد بر:1 بر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر زمین: 53/7 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 35 متر
آگهی توسط مالک
13 روز و 10 ساعت پيش ثبت شده