جستجوی خود را دقیق تر کنید
قیمت کل

مساحت زمین

کاربری
}

خرید زمین تهران

نوع معامله:
نوع ملک:

استان:
شهر:

قیمت کل 15 میلیارد تومان
مساحت زمین: 1450 متر مربع
تعداد بر:3 بر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر زمین: 10/3 میلیون تومان
کاربری: تجاری
طول بر اصلی: 50 متر
آگهی توسط مشاور املاک
5 روز و 16 ساعت پيش ثبت شده
قیمت کل 15/4 میلیارد تومان
مساحت زمین: 720 متر مربع
تعداد بر:3 بر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر زمین: 21/3 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مشاور املاک
5 روز و 19 ساعت پيش ثبت شده
قیمت کل 3/1 میلیارد تومان
مساحت زمین: 200 متر مربع
تعداد بر:1 بر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر زمین: 15/5 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 10 متر
آگهی توسط مشاور املاک
6 روز و 18 ساعت پيش ثبت شده
قیمت کل 100 میلیون تومان
مساحت زمین: 353 متر مربع
تعداد بر:1 بر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر زمین: 283 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 353 متر
آگهی توسط مشاور املاک
15 روز و 6 ساعت پيش ثبت شده
قیمت کل 720 میلیون تومان
مساحت زمین: 180 متر مربع
تعداد بر:2 بر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر زمین: 4 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 10 متر
آگهی توسط مالک
15 روز و 13 ساعت پيش ثبت شده
قیمت کل 487 میلیارد تومان
مساحت زمین: 93000 متر مربع
تعداد بر:2 بر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر زمین: 5/2 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 200 متر
آگهی توسط مشاور املاک
16 روز و 11 ساعت پيش ثبت شده
قیمت کل 957/7 میلیون تومان
مساحت زمین: 308 متر مربع
تعداد بر:1 بر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر زمین: 3/1 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 10/6 متر
آگهی توسط مالک
22 روز و 17 ساعت پيش ثبت شده
قیمت کل 19/013 میلیارد تومان
مساحت زمین: 2150 متر مربع
تعداد بر:4 بر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر زمین: 8/8 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک
22 روز و 17 ساعت پيش ثبت شده
قیمت کل 8 میلیارد تومان
مساحت زمین: 600 متر مربع
تعداد بر:1 بر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر زمین: 13/3 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 22 متر
آگهی توسط مالک
20 روز و 18 ساعت پيش ثبت شده
قیمت کل 1/05 میلیارد تومان
مساحت زمین: 7000 متر مربع
تعداد بر:1 بر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر زمین: 150 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مشاور املاک
17 روز و 12 ساعت پيش ثبت شده