جستجوی خود را دقیق تر کنید
قیمت کل

مساحت زمین

کاربری
}

خرید زمین تهران

نوع معامله:
نوع ملک:

استان:
شهر:

قیمت کل 18 میلیارد تومان
مساحت زمین: 230 متر مربع
تعداد بر:1 بر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر زمین: 78/2 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 9 متر
آگهی توسط مشاور املاک
2 روز و 7 ساعت پيش ثبت شده
قیمت کل 22 میلیارد تومان
مساحت زمین: 1000 متر مربع
تعداد بر:1 بر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر زمین: 22 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 20 متر
آگهی توسط مالک
5 روز و 9 ساعت پيش ثبت شده
قیمت کل 320 میلیون تومان
مساحت زمین: 800 متر مربع
تعداد بر:2 بر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر زمین: 400 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 40 متر
آگهی توسط مالک
14 روز و 9 ساعت پيش ثبت شده
قیمت کل 9/5 میلیارد تومان
مساحت زمین: 1313 متر مربع
تعداد بر:1 بر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر زمین: 7/2 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مشاور املاک
15 روز و 12 ساعت پيش ثبت شده
قیمت کل 1/911 میلیارد تومان
مساحت زمین: 420 متر مربع
تعداد بر:1 بر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر زمین: 4/5 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 14 متر
آگهی توسط مالک
20 روز و 12 ساعت پيش ثبت شده
قیمت کل 67 میلیون تومان
مساحت زمین: 1300 متر مربع
تعداد بر:1 بر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر زمین: 51 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مشاور املاک
21 روز و 11 ساعت پيش ثبت شده
قیمت کل 620 میلیون تومان
مساحت زمین: 140 متر مربع
تعداد بر:1 بر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر زمین: 4/4 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 6/8 متر
آگهی توسط مالک
22 روز و 16 ساعت پيش ثبت شده
قیمت کل 800 میلیون تومان
مساحت زمین: 1500 متر مربع
تعداد بر:1 بر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر زمین: 533 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک
22 روز و 19 ساعت پيش ثبت شده
قیمت کل 150 میلیارد تومان
مساحت زمین: 3000 متر مربع
تعداد بر:1 بر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر زمین: 50 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 80 متر
آگهی توسط مشاور املاک
26 روز و 16 ساعت پيش ثبت شده
قیمت کل 2/5 میلیارد تومان
مساحت زمین: 300 متر مربع
تعداد بر:2 بر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر زمین: 8/3 میلیون تومان
کاربری: تجاری
طول بر اصلی: 12 متر
آگهی توسط مالک
26 روز و 21 ساعت پيش ثبت شده