جستجوی خود را دقیق تر کنید
قیمت کل

مساحت زمین

کاربری

محله ها

خريد و فروش زمين در تهران

200 میلیارد تومان
مساحت زمین: 1834 متر مربع
تعداد بر:2 بر
قیمت هر متر زمین: 109 میلیون تومان
کاربری: تجاری
طول بر اصلی: 31 متر
آگهی توسط مالک 9 ساعت و 9 دقيقه پيش
96 میلیارد تومان
مساحت زمین: 2400 متر مربع
تعداد بر:2 بر
قیمت هر متر زمین: 40 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 60 متر
آگهی توسط مالک 5 روز و 6 ساعت پيش
39 میلیارد تومان
مساحت زمین: 5500 متر مربع
تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 7 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 30 متر
آگهی توسط مشاور املاک 21 روز و 9 ساعت پيش
500 میلیون تومان
مساحت زمین: 57 متر مربع
تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 8/7 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 5/7 متر
آگهی توسط مالک 14 روز و 1 ساعت پيش
37/5 میلیارد تومان
مساحت زمین: 3000 متر مربع
تعداد بر:2 بر
قیمت هر متر زمین: 12/5 میلیون تومان
کاربری: تجاری
طول بر اصلی: 100 متر
آگهی توسط مالک 8 روز و 11 ساعت پيش
360 میلیون تومان
مساحت زمین: 83 متر مربع
تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 4/3 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 5 متر
آگهی توسط مالک 6 روز و 1 ساعت پيش
5/5 میلیارد تومان
مساحت زمین: 352 متر مربع
تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 15/6 میلیون تومان
کاربری: اداری
طول بر اصلی: 9 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 6 روز پيش
42 میلیارد تومان
مساحت زمین: 10535 متر مربع
تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 3/9 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مشاور املاک 1 ماه و 6 روز پيش
140 میلیارد تومان
مساحت زمین: 10000 متر مربع
تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 14 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مشاور املاک 1 ماه و 4 روز پيش
14/25 میلیارد تومان
مساحت زمین: 1900 متر مربع
تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 7/5 میلیون تومان
کاربری: تجاری
طول بر اصلی: 20 متر
آگهی توسط مالک 27 روز و 14 ساعت پيش
4 میلیارد تومان
مساحت زمین: 464 متر مربع
تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 8/6 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 20 متر
آگهی توسط مشاور املاک 27 روز و 13 ساعت پيش
15 میلیارد تومان
مساحت زمین: 1000 متر مربع
تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 15 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 20 متر
آگهی توسط مالک 27 روز و 9 ساعت پيش
12 میلیارد تومان
مساحت زمین: 2606 متر مربع
تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 4/6 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 60 متر
آگهی توسط مشاور املاک 26 روز و 19 ساعت پيش
77 میلیارد تومان
مساحت زمین: 2200 متر مربع
تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 35 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 23 روز و 13 ساعت پيش
2/27 میلیارد تومان
مساحت زمین: 142 متر مربع
تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 15/9 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 10 متر
آگهی توسط مالک 2 ماه و 16 روز پيش
16 میلیارد تومان
مساحت زمین: 1500 متر مربع
تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 10/6 میلیون تومان
کاربری: بایر
طول بر اصلی: 30 متر
آگهی توسط مالک 2 ماه و 14 روز پيش
3/3 میلیارد تومان
مساحت زمین: 300 متر مربع
تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 11 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 10 متر
آگهی توسط مالک 2 ماه و 11 روز پيش
8 میلیارد تومان
مساحت زمین: 1380 متر مربع
تعداد بر:2 بر
قیمت هر متر زمین: 5/7 میلیون تومان
کاربری: باغشهر
طول بر اصلی: 18 متر
آگهی توسط مالک 2 ماه و 10 روز پيش
2/4 میلیارد تومان
مساحت زمین: 700 متر مربع
تعداد بر:2 بر
قیمت هر متر زمین: 3/4 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 200 متر
آگهی توسط مالک 2 ماه و 3 روز پيش
7/5 میلیارد تومان
مساحت زمین: 524 متر مربع
تعداد بر:2 بر
قیمت هر متر زمین: 14/3 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 18 متر
آگهی توسط مشاور املاک 2 ماه و 3 روز پيش
39 میلیارد تومان
مساحت زمین: 6000 متر مربع
تعداد بر:2 بر
قیمت هر متر زمین: 6/5 میلیون تومان
کاربری: تجاری
طول بر اصلی: 100 متر
آگهی توسط مالک 2 ماه و 2 روز پيش
200 میلیون تومان
مساحت زمین: 500 متر مربع
تعداد بر:4 بر
قیمت هر متر زمین: 400 هزار تومان
کاربری: بایر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 25 روز پيش
2/8 میلیارد تومان
مساحت زمین: 500 متر مربع
تعداد بر:2 بر
قیمت هر متر زمین: 5/6 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مشاور املاک 1 ماه و 8 روز پيش
790 میلیون تومان
مساحت زمین: 118 متر مربع
تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 6/6 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 6 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 7 روز پيش
4/4 میلیارد تومان
مساحت زمین: 20000 متر مربع
تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 220 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 1 ماه و 7 روز پيش