جستجوی خود را دقیق تر کنید
قیمت کل

مساحت زمین

کاربری
}

خرید زمین تهران

نوع معامله:
نوع ملک:

استان:
شهر:

قیمت کل 1/2 میلیارد تومان
مساحت زمین: 192 متر مربع
تعداد بر:1 بر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر زمین: 6/2 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 8 متر
آگهی توسط مالک
2 روز و 17 ساعت پيش ثبت شده
قیمت کل 2/758 میلیارد تومان
مساحت زمین: 197 متر مربع
تعداد بر:2 بر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر زمین: 14 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 17 متر
آگهی توسط مالک
3 روز و 6 ساعت پيش ثبت شده
قیمت کل 275 میلیون تومان
مساحت زمین: 75 متر مربع
تعداد بر:1 بر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر زمین: 3/6 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک
5 روز و 14 ساعت پيش ثبت شده
قیمت کل 970 میلیون تومان
مساحت زمین: 150 متر مربع
تعداد بر:1 بر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر زمین: 6/4 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 9 متر
آگهی توسط مالک
4 روز و 23 ساعت پيش ثبت شده
قیمت کل 118 میلیون تومان
مساحت زمین: 236 متر مربع
تعداد بر:1 بر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر زمین: 500 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 13 متر
آگهی توسط مالک
4 روز و 17 ساعت پيش ثبت شده
قیمت کل 42/5 میلیارد تومان
مساحت زمین: 5000 متر مربع
تعداد بر:1 بر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر زمین: 8/5 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک
4 روز و 9 ساعت پيش ثبت شده
قیمت کل 1/7 میلیارد تومان
مساحت زمین: 283 متر مربع
تعداد بر:1 بر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر زمین: 6 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 8/2 متر
آگهی توسط مالک
9 روز و 8 ساعت پيش ثبت شده
قیمت کل 420 میلیون تومان
مساحت زمین: 700 متر مربع
تعداد بر:2 بر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر زمین: 600 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک
8 روز و 17 ساعت پيش ثبت شده
قیمت کل 400 میلیون تومان
مساحت زمین: 62 متر مربع
تعداد بر:1 بر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر زمین: 6/4 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 5 متر
آگهی توسط مالک
6 روز و 18 ساعت پيش ثبت شده
قیمت کل 1/94 میلیارد تومان
مساحت زمین: 588 متر مربع
تعداد بر:1 بر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر زمین: 3/2 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 16 متر
آگهی توسط مالک
5 روز و 15 ساعت پيش ثبت شده