جستجوی خود را دقیق تر کنید
قیمت کل

مساحت زمین

کاربری
}

خرید زمین تهران

نوع معامله:
نوع ملک:

استان:
شهر:

قیمت کل 650 میلیون تومان
مساحت زمین: 140 متر مربع
تعداد بر:1 بر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر زمین: 4/6 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک
2 روز و 21 ساعت پيش ثبت شده
قیمت کل 40 میلیارد تومان
مساحت زمین: 1750 متر مربع
تعداد بر:2 بر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر زمین: 22/8 میلیون تومان
کاربری: تجاری
طول بر اصلی: 50 متر
آگهی توسط مالک
4 روز و 13 ساعت پيش ثبت شده
قیمت کل 9 میلیارد تومان
مساحت زمین: 679 متر مربع
تعداد بر:2 بر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر زمین: 13/2 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 38 متر
آگهی توسط مالک
5 روز و 1 ساعت پيش ثبت شده
قیمت کل 800 میلیون تومان
مساحت زمین: 400 متر مربع
تعداد بر:1 بر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر زمین: 2 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 22 متر
آگهی توسط مشاور املاک
5 روز و 18 ساعت پيش ثبت شده
قیمت کل 100 میلیارد تومان
مساحت زمین: 5000 متر مربع
تعداد بر:2 بر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر زمین: 20 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 100 متر
آگهی توسط مشاور املاک
6 روز و 21 ساعت پيش ثبت شده
قیمت کل 60 میلیون تومان
مساحت زمین: 60 متر مربع
تعداد بر:1 بر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر زمین: 1 میلیون تومان
کاربری: تجاری
طول بر اصلی: 5 متر
آگهی توسط مشاور املاک
7 روز و 16 ساعت پيش ثبت شده
قیمت کل 60 میلیون تومان
مساحت زمین: 10 متر مربع
تعداد بر:2 بر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر زمین: 6 میلیون تومان
کاربری: تجاری
آگهی توسط مالک
7 روز و 18 ساعت پيش ثبت شده
قیمت کل 8/8 میلیارد تومان
مساحت زمین: 490 متر مربع
تعداد بر:1 بر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر زمین: 17/9 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 16 متر
آگهی توسط مالک
8 روز پيش ثبت شده
قیمت کل 19 میلیارد تومان
مساحت زمین: 2000 متر مربع
تعداد بر:1 بر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر زمین: 9/5 میلیون تومان
کاربری: تجاری
آگهی توسط مشاور املاک
12 روز و 4 ساعت پيش ثبت شده
قیمت کل 2/5 میلیارد تومان
مساحت زمین: 1153 متر مربع
تعداد بر:1 بر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر زمین: 2/1 میلیون تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 34 متر
آگهی توسط مالک
12 روز و 23 ساعت پيش ثبت شده