جستجوی خود را دقیق تر کنید
قیمت کل

مساحت زمین

کاربری
}

خرید زمین کرج

نوع معامله:
نوع ملک:

استان:
شهر:

قیمت کل 2/5 میلیارد تومان
مساحت زمین: 1060 متر مربع
تعداد بر:2 بر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر زمین: 2/3 میلیون تومان
کاربری:
طول بر اصلی: 35 متر
آگهی توسط مشاور املاک
13 روز و 22 ساعت پيش ثبت شده
قیمت کل 350 میلیون تومان
مساحت زمین: 1000 متر مربع
تعداد بر:1 بر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر زمین: 350 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مشاور املاک
17 روز و 12 ساعت پيش ثبت شده
قیمت کل 900 میلیون تومان
مساحت زمین: 800 متر مربع
تعداد بر:1 بر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر زمین: 1/1 میلیون تومان
کاربری: باغشهر
آگهی توسط مالک
20 روز و 20 ساعت پيش ثبت شده
قیمت کل 1/25 میلیارد تومان
مساحت زمین: 224 متر مربع
تعداد بر:1 بر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر زمین: 5/5 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 10 متر
آگهی توسط مالک
21 روز و 16 ساعت پيش ثبت شده
قیمت کل 50 میلیون تومان
مساحت زمین: 330 متر مربع
تعداد بر:1 بر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر زمین: 151 هزار تومان
کاربری: باغشهر
آگهی توسط مالک
22 روز و 20 ساعت پيش ثبت شده
قیمت کل 400 میلیون تومان
مساحت زمین: 1000 متر مربع
تعداد بر:1 بر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر زمین: 400 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 22 متر
آگهی توسط مالک
27 روز و 16 ساعت پيش ثبت شده
قیمت کل 800 میلیون تومان
مساحت زمین: 4000 متر مربع
تعداد بر:1 بر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر زمین: 200 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک
1 ماه و 8 روز پيش ثبت شده
قیمت کل 900 میلیون تومان
مساحت زمین: 280 متر مربع
تعداد بر:1 بر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر زمین: 3/2 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 14 متر
آگهی توسط مشاور املاک
1 ماه و 6 روز پيش ثبت شده
قیمت کل 64 میلیون تومان
مساحت زمین: 400 متر مربع
تعداد بر:4 بر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر زمین: 160 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 25 متر
آگهی توسط مشاور املاک
1 ماه و 5 روز پيش ثبت شده
قیمت کل 600 میلیون تومان
مساحت زمین: 320 متر مربع
تعداد بر:1 بر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر زمین: 1/8 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 40 متر
آگهی توسط مالک
1 ماه و 1 روز پيش ثبت شده