جستجوی خود را دقیق تر کنید
قیمت کل

مساحت زمین

کاربری
}

خرید زمین کرج

نوع معامله:
نوع ملک:

استان:
شهر:

قیمت کل 400 میلیون تومان
مساحت زمین: 1000 متر مربع
تعداد بر:1 بر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر زمین: 400 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 22 متر
آگهی توسط مالک
4 روز و 8 ساعت پيش ثبت شده
قیمت کل 600 میلیون تومان
مساحت زمین: 320 متر مربع
تعداد بر:1 بر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر زمین: 1/8 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 40 متر
آگهی توسط مالک
8 روز و 8 ساعت پيش ثبت شده
قیمت کل 336 میلیون تومان
مساحت زمین: 336 متر مربع
تعداد بر:2 بر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر زمین: 1 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مشاور املاک
15 روز و 13 ساعت پيش ثبت شده
قیمت کل 800 میلیون تومان
مساحت زمین: 4000 متر مربع
تعداد بر:1 بر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر زمین: 200 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک
15 روز و 12 ساعت پيش ثبت شده
قیمت کل 900 میلیون تومان
مساحت زمین: 280 متر مربع
تعداد بر:1 بر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر زمین: 3/2 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 14 متر
آگهی توسط مشاور املاک
13 روز و 1 ساعت پيش ثبت شده
قیمت کل 64 میلیون تومان
مساحت زمین: 400 متر مربع
تعداد بر:4 بر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر زمین: 160 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 25 متر
آگهی توسط مشاور املاک
12 روز و 11 ساعت پيش ثبت شده
قیمت کل 438 میلیون تومان
مساحت زمین: 6087 متر مربع
تعداد بر:1 بر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر زمین: 71 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 34 متر
آگهی توسط مالک
21 روز و 6 ساعت پيش ثبت شده
قیمت کل 4/07 میلیارد تومان
مساحت زمین: 740 متر مربع
تعداد بر:2 بر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر زمین: 5/5 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک
17 روز و 12 ساعت پيش ثبت شده
قیمت کل 750 میلیون تومان
مساحت زمین: 240 متر مربع
تعداد بر:2 بر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر زمین: 3/1 میلیون تومان
کاربری: تجاری
آگهی توسط مالک
17 روز و 5 ساعت پيش ثبت شده
قیمت کل 152 میلیون تومان
مساحت زمین: 202 متر مربع
تعداد بر:1 بر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر زمین: 752 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک
17 روز و 5 ساعت پيش ثبت شده