جستجوی خود را دقیق تر کنید
قیمت کل

مساحت زمین

کاربری
}

خرید زمین کرج

نوع معامله:
نوع ملک:

استان:
شهر:

قیمت کل 27 میلیارد تومان
مساحت زمین: 2220 متر مربع
تعداد بر:2 بر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر زمین: 12/1 میلیون تومان
کاربری: اداری
طول بر اصلی: 69/5 متر
آگهی توسط مشاور املاک
8 روز و 12 ساعت پيش ثبت شده
قیمت کل 148 میلیون تومان
مساحت زمین: 202 متر مربع
تعداد بر:1 بر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر زمین: 732 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک
11 روز و 17 ساعت پيش ثبت شده
قیمت کل 420 میلیون تومان
مساحت زمین: 1000 متر مربع
تعداد بر:1 بر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر زمین: 420 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 20 متر
آگهی توسط مالک
11 روز و 21 ساعت پيش ثبت شده
قیمت کل 250 میلیون تومان
مساحت زمین: 1000 متر مربع
تعداد بر:1 بر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر زمین: 250 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 20 متر
آگهی توسط مالک
15 روز و 22 ساعت پيش ثبت شده
قیمت کل 3 میلیارد تومان
مساحت زمین: 1441 متر مربع
تعداد بر:1 بر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر زمین: 2 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 50 متر
آگهی توسط مالک
16 روز و 19 ساعت پيش ثبت شده
قیمت کل 320 میلیون تومان
مساحت زمین: 450 متر مربع
تعداد بر:1 بر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر زمین: 711 هزار تومان
کاربری: تجاری
طول بر اصلی: 12 متر
آگهی توسط مالک
17 روز پيش ثبت شده
قیمت کل 300 میلیون تومان
مساحت زمین: 1000 متر مربع
تعداد بر:2 بر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر زمین: 300 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک
17 روز و 18 ساعت پيش ثبت شده
قیمت کل 200 میلیون تومان
مساحت زمین: 360 متر مربع
تعداد بر:1 بر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر زمین: 555 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 13 متر
آگهی توسط مالک
19 روز و 15 ساعت پيش ثبت شده
قیمت کل 300 میلیون تومان
مساحت زمین: 1250 متر مربع
تعداد بر:1 بر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر زمین: 240 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 33 متر
آگهی توسط مالک
19 روز و 17 ساعت پيش ثبت شده
قیمت کل 250 میلیون تومان
مساحت زمین: 1000 متر مربع
تعداد بر:1 بر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر زمین: 250 هزار تومان
کاربری: صنعتی
طول بر اصلی: 20 متر
آگهی توسط مالک
24 روز و 15 ساعت پيش ثبت شده