جستجوی خود را دقیق تر کنید
قیمت کل

مساحت زمین

کاربری
}

خرید زمین کرج

نوع معامله:
نوع ملک:

استان:
شهر:

قیمت کل 180 میلیون تومان
مساحت زمین: 196 متر مربع
تعداد بر:1 بر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر زمین: 918 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک
7 روز و 11 ساعت پيش ثبت شده
قیمت کل 3/8 میلیارد تومان
مساحت زمین: 10708 متر مربع
تعداد بر:2 بر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر زمین: 354 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 85 متر
آگهی توسط مشاور املاک
9 روز و 18 ساعت پيش ثبت شده
قیمت کل 42 میلیون تومان
مساحت زمین: 242 متر مربع
تعداد بر:1 بر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر زمین: 173 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 8 متر
آگهی توسط مالک
14 روز و 20 ساعت پيش ثبت شده
قیمت کل 148 میلیون تومان
مساحت زمین: 202 متر مربع
تعداد بر:1 بر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر زمین: 732 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک
15 روز پيش ثبت شده
قیمت کل 300 میلیون تومان
مساحت زمین: 1200 متر مربع
تعداد بر:1 بر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر زمین: 250 هزار تومان
کاربری: بایر
طول بر اصلی: 45 متر
آگهی توسط مشاور املاک
15 روز و 12 ساعت پيش ثبت شده
قیمت کل 275 میلیون تومان
مساحت زمین: 270 متر مربع
تعداد بر:3 بر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر زمین: 1 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 27 متر
آگهی توسط مالک
15 روز و 16 ساعت پيش ثبت شده
قیمت کل 100 میلیون تومان
مساحت زمین: 252 متر مربع
تعداد بر:2 بر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر زمین: 396 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک
15 روز و 20 ساعت پيش ثبت شده
قیمت کل 1/6 میلیارد تومان
مساحت زمین: 4850 متر مربع
تعداد بر:1 بر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر زمین: 329 هزار تومان
کاربری: صنعتی
طول بر اصلی: 25 متر
آگهی توسط مشاور املاک
16 روز و 23 ساعت پيش ثبت شده
قیمت کل 1/6 میلیارد تومان
مساحت زمین: 5000 متر مربع
تعداد بر:1 بر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر زمین: 320 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک
17 روز و 22 ساعت پيش ثبت شده
قیمت کل 600 میلیون تومان
مساحت زمین: 184 متر مربع
تعداد بر:2 بر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر زمین: 3/2 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 9 متر
آگهی توسط مشاور املاک
18 روز و 13 ساعت پيش ثبت شده