جستجوی خود را دقیق تر کنید
قیمت کل

مساحت زمین

کاربری
}

خرید زمین کرج

نوع معامله:
نوع ملک:

استان:
شهر:

قیمت کل 160 میلیون تومان
مساحت زمین: 840 متر مربع
تعداد بر:1 بر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر زمین: 190 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 40 متر
آگهی توسط مشاور املاک
2 روز و 16 ساعت پيش ثبت شده
قیمت کل 3/2 میلیارد تومان
مساحت زمین: 1044 متر مربع
تعداد بر:2 بر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر زمین: 3 میلیون تومان
کاربری: تجاری
طول بر اصلی: 24 متر
آگهی توسط مالک
5 روز و 12 ساعت پيش ثبت شده
قیمت کل 135 میلیون تومان
مساحت زمین: 900 متر مربع
تعداد بر:2 بر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر زمین: 150 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک
15 روز و 8 ساعت پيش ثبت شده
قیمت کل 120 میلیون تومان
مساحت زمین: 240 متر مربع
تعداد بر:2 بر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر زمین: 500 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 12 متر
آگهی توسط مالک
16 روز و 4 ساعت پيش ثبت شده
قیمت کل 450 میلیون تومان
مساحت زمین: 180 متر مربع
تعداد بر:1 بر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر زمین: 2/5 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 8 متر
آگهی توسط مالک
18 روز و 7 ساعت پيش ثبت شده
قیمت کل 45 میلیون تومان
مساحت زمین: 200 متر مربع
تعداد بر:2 بر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر زمین: 225 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 12 متر
آگهی توسط مشاور املاک
21 روز و 10 ساعت پيش ثبت شده
قیمت کل 115 میلیون تومان
مساحت زمین: 209 متر مربع
تعداد بر:1 بر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر زمین: 550 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک
22 روز و 13 ساعت پيش ثبت شده
قیمت کل 180 میلیون تومان
مساحت زمین: 196 متر مربع
تعداد بر:1 بر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر زمین: 918 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک
1 ماه پيش ثبت شده
قیمت کل 3/8 میلیارد تومان
مساحت زمین: 10708 متر مربع
تعداد بر:2 بر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر زمین: 354 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 85 متر
آگهی توسط مشاور املاک
1 ماه و 2 روز پيش ثبت شده
قیمت کل 42 میلیون تومان
مساحت زمین: 242 متر مربع
تعداد بر:1 بر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر زمین: 173 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 8 متر
آگهی توسط مالک
1 ماه و 7 روز پيش ثبت شده