جستجوی خود را دقیق تر کنید
قیمت کل

مساحت زمین

کاربری
}

خرید زمین کرج

نوع معامله:
نوع ملک:

استان:
شهر:

قیمت کل 150 میلیون تومان
مساحت زمین: 245 متر مربع
تعداد بر:1 بر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر زمین: 612 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک
1 روز و 6 ساعت پيش ثبت شده
قیمت کل 290 میلیون تومان
مساحت زمین: 1000 متر مربع
تعداد بر:2 بر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر زمین: 290 هزار تومان
کاربری: صنعتی
طول بر اصلی: 20 متر
آگهی توسط مالک
4 روز و 11 ساعت پيش ثبت شده
قیمت کل 300 میلیون تومان
مساحت زمین: 1000 متر مربع
تعداد بر:1 بر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر زمین: 300 هزار تومان
کاربری: صنعتی
طول بر اصلی: 20 متر
آگهی توسط مالک
21 روز و 13 ساعت پيش ثبت شده
قیمت کل 130 میلیون تومان
مساحت زمین: 900 متر مربع
تعداد بر:2 بر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر زمین: 144 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 60 متر
آگهی توسط مالک
15 روز و 4 ساعت پيش ثبت شده
قیمت کل 850 میلیون تومان
مساحت زمین: 500 متر مربع
تعداد بر:1 بر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر زمین: 1/7 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 10 متر
آگهی توسط مشاور املاک
11 روز و 14 ساعت پيش ثبت شده
قیمت کل 190 میلیون تومان
مساحت زمین: 2000 متر مربع
تعداد بر:4 بر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر زمین: 95 هزار تومان
کاربری: باغشهر
آگهی توسط مالک
11 روز و 8 ساعت پيش ثبت شده
قیمت کل 650 میلیون تومان
مساحت زمین: 280 متر مربع
تعداد بر:1 بر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر زمین: 2/3 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 8 متر
آگهی توسط مالک
27 روز و 10 ساعت پيش ثبت شده
قیمت کل 380 میلیون تومان
مساحت زمین: 500 متر مربع
تعداد بر:1 بر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر زمین: 760 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک
27 روز و 11 ساعت پيش ثبت شده
قیمت کل 110 میلیون تومان
مساحت زمین: 200 متر مربع
تعداد بر:1 بر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر زمین: 550 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 10 متر
آگهی توسط مالک
25 روز و 16 ساعت پيش ثبت شده
قیمت کل 310 میلیون تومان
مساحت زمین: 187 متر مربع
تعداد بر:2 بر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر زمین: 1/6 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 10 متر
آگهی توسط مالک
24 روز و 1 ساعت پيش ثبت شده