جستجوی خود را دقیق تر کنید
قیمت کل

مساحت زمین

کاربری
}

خرید زمین کرج

نوع معامله:
نوع ملک:

استان:
شهر:

قیمت کل 1/1 میلیارد تومان
مساحت زمین: 396 متر مربع
تعداد بر:2 بر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر زمین: 2/7 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک
3 روز و 18 ساعت پيش ثبت شده
قیمت کل 120 میلیون تومان
مساحت زمین: 666 متر مربع
تعداد بر:2 بر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر زمین: 180 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 21 متر
آگهی توسط مشاور املاک
8 روز و 9 ساعت پيش ثبت شده
قیمت کل 4/07 میلیارد تومان
مساحت زمین: 740 متر مربع
تعداد بر:2 بر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر زمین: 5/5 میلیون تومان
کاربری: تجاری
آگهی توسط مالک
9 روز و 13 ساعت پيش ثبت شده
قیمت کل 125 میلیون تومان
مساحت زمین: 240 متر مربع
تعداد بر:1 بر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر زمین: 520 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک
9 روز و 13 ساعت پيش ثبت شده
قیمت کل 148 میلیون تومان
مساحت زمین: 202 متر مربع
تعداد بر:1 بر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر زمین: 732 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک
9 روز و 13 ساعت پيش ثبت شده
قیمت کل 880 میلیون تومان
مساحت زمین: 240 متر مربع
تعداد بر:2 بر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر زمین: 3/6 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک
9 روز و 13 ساعت پيش ثبت شده
قیمت کل 4/5 میلیارد تومان
مساحت زمین: 1360 متر مربع
تعداد بر:1 بر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر زمین: 3/3 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 20 متر
آگهی توسط مشاور املاک
25 روز و 16 ساعت پيش ثبت شده
قیمت کل 3 میلیارد تومان
مساحت زمین: 570 متر مربع
تعداد بر:1 بر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر زمین: 5/2 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 15 متر
آگهی توسط مشاور املاک
24 روز و 19 ساعت پيش ثبت شده
قیمت کل 53 میلیون تومان
مساحت زمین: 240 متر مربع
تعداد بر:1 بر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر زمین: 220 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 10 متر
آگهی توسط مشاور املاک
1 ماه و 1 روز پيش ثبت شده
قیمت کل 1/2 میلیارد تومان
مساحت زمین: 2400 متر مربع
تعداد بر:1 بر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر زمین: 500 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مشاور املاک
12 روز و 8 ساعت پيش ثبت شده