جستجوی خود را دقیق تر کنید
قیمت کل

مساحت زمین

کاربری

محله ها

خريد و فروش زمين در کرج

200 میلیون تومان
مساحت زمین: 1250 متر مربع
تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 160 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 60 متر
آگهی توسط مالک 1 روز و 12 ساعت پيش
140 میلیون تومان
مساحت زمین: 240 متر مربع
تعداد بر:2 بر
قیمت هر متر زمین: 583 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 20 متر
آگهی توسط مشاور املاک 1 روز و 15 ساعت پيش
1/2 میلیارد تومان
مساحت زمین: 1300 متر مربع
تعداد بر:2 بر
قیمت هر متر زمین: 923 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 1300 متر
آگهی توسط مالک 4 روز و 9 ساعت پيش
200 میلیون تومان
مساحت زمین: 540 متر مربع
تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 370 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مشاور املاک 5 روز و 11 ساعت پيش
2 میلیارد تومان
مساحت زمین: 10000 متر مربع
تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 200 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 6 روز و 13 ساعت پيش
115 میلیون تومان
مساحت زمین: 111 متر مربع
تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 1 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 6/23 متر
آگهی توسط مالک 8 روز و 7 ساعت پيش
72 میلیون تومان
مساحت زمین: 820 متر مربع
تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 87 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 31 متر
آگهی توسط مشاور املاک 10 روز و 3 ساعت پيش
700 میلیون تومان
مساحت زمین: 700 متر مربع
تعداد بر:2 بر
قیمت هر متر زمین: 1 میلیون تومان
کاربری: صنعتی
آگهی توسط مشاور املاک 1 ماه و 17 روز پيش
690 میلیون تومان
مساحت زمین: 2250 متر مربع
تعداد بر:2 بر
قیمت هر متر زمین: 306 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مشاور املاک 1 ماه و 17 روز پيش
2/3 میلیارد تومان
مساحت زمین: 19000 متر مربع
تعداد بر:2 بر
قیمت هر متر زمین: 121 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 135 متر
آگهی توسط مشاور املاک 1 ماه و 17 روز پيش
240 میلیون تومان
مساحت زمین: 4000 متر مربع
تعداد بر:3 بر
قیمت هر متر زمین: 60 هزار تومان
کاربری: بایر
طول بر اصلی: 2000 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 16 روز پيش
820 میلیون تومان
مساحت زمین: 245 متر مربع
تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 3/3 میلیون تومان
کاربری: تجاری
طول بر اصلی: 24/5 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 11 روز پيش
1 میلیارد تومان
مساحت زمین: 250 متر مربع
تعداد بر:2 بر
قیمت هر متر زمین: 4 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 25 متر
آگهی توسط مشاور املاک 1 ماه و 3 روز پيش
210 میلیون تومان
مساحت زمین: 240 متر مربع
تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 875 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 12 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 2 روز پيش
325 میلیون تومان
مساحت زمین: 500 متر مربع
تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 650 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 12 متر
آگهی توسط مشاور املاک 1 ماه و 2 روز پيش
650 میلیون تومان
مساحت زمین: 1975 متر مربع
تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 329 هزار تومان
کاربری: باغشهر
طول بر اصلی: 25 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 1 روز پيش
45 میلیون تومان
مساحت زمین: 2280 متر مربع
تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 19 هزار تومان
کاربری: باغشهر
طول بر اصلی: 26 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه پيش
462 میلیون تومان
مساحت زمین: 231 متر مربع
تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 2 میلیون تومان
کاربری: تجاری
طول بر اصلی: 10 متر
آگهی توسط مالک 28 روز و 14 ساعت پيش
485 میلیون تومان
مساحت زمین: 280 متر مربع
تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 1/7 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 14 متر
آگهی توسط مالک 23 روز پيش
80 میلیون تومان
مساحت زمین: 165 متر مربع
تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 484 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 8 متر
آگهی توسط مالک 22 روز و 11 ساعت پيش
210 میلیون تومان
مساحت زمین: 280 متر مربع
تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 750 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 10 متر
آگهی توسط مالک 22 روز و 10 ساعت پيش
125 میلیون تومان
مساحت زمین: 240 متر مربع
تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 520 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 1 ماه و 20 روز پيش
148 میلیون تومان
مساحت زمین: 202 متر مربع
تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 732 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 1 ماه و 20 روز پيش
880 میلیون تومان
مساحت زمین: 240 متر مربع
تعداد بر:2 بر
قیمت هر متر زمین: 3/6 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 1 ماه و 20 روز پيش
4 میلیارد تومان
مساحت زمین: 1140 متر مربع
تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 3/5 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 24 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 23 روز پيش