جستجوی خود را دقیق تر کنید
قیمت کل

مساحت زمین

کاربری
}

خرید زمین کرج

نوع معامله:
نوع ملک:

استان:
شهر:

قیمت کل 1/9 میلیارد تومان
مساحت زمین: 420 متر مربع
تعداد بر:1 بر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر زمین: 4/5 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 14 متر
آگهی توسط مالک
3 روز و 18 ساعت پيش ثبت شده
قیمت کل 408 میلیون تومان
مساحت زمین: 136 متر مربع
تعداد بر:3 بر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر زمین: 3 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 18 متر
آگهی توسط مشاور املاک
4 روز و 22 ساعت پيش ثبت شده
قیمت کل 2/5 میلیارد تومان
مساحت زمین: 1150 متر مربع
تعداد بر:2 بر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر زمین: 2/1 میلیون تومان
کاربری: تجاری
طول بر اصلی: 25 متر
آگهی توسط مالک
5 روز و 7 ساعت پيش ثبت شده
قیمت کل 255 میلیون تومان
مساحت زمین: 1960 متر مربع
تعداد بر:2 بر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر زمین: 130 هزار تومان
کاربری: باغشهر
آگهی توسط مشاور املاک
7 روز و 14 ساعت پيش ثبت شده
قیمت کل 2/2 میلیارد تومان
مساحت زمین: 520 متر مربع
تعداد بر:1 بر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر زمین: 4/2 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 24 متر
آگهی توسط مالک
7 روز و 18 ساعت پيش ثبت شده
قیمت کل 2 میلیارد تومان
مساحت زمین: 423 متر مربع
تعداد بر:1 بر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر زمین: 4/7 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 13 متر
آگهی توسط مالک
7 روز و 19 ساعت پيش ثبت شده
قیمت کل 150 میلیون تومان
مساحت زمین: 202 متر مربع
تعداد بر:1 بر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر زمین: 742 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک
11 روز و 16 ساعت پيش ثبت شده
قیمت کل 120 میلیون تومان
مساحت زمین: 240 متر مربع
تعداد بر:3 بر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر زمین: 500 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مشاور املاک
11 روز و 20 ساعت پيش ثبت شده
قیمت کل 550 میلیون تومان
مساحت زمین: 500 متر مربع
تعداد بر:1 بر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر زمین: 1/1 میلیون تومان
کاربری: بایر
طول بر اصلی: 20 متر
آگهی توسط مشاور املاک
10 روز و 19 ساعت پيش ثبت شده
قیمت کل 3/78 میلیارد تومان
مساحت زمین: 1260 متر مربع
تعداد بر:2 بر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر زمین: 3 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 28 متر
آگهی توسط مشاور املاک
9 روز و 21 ساعت پيش ثبت شده