جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
مناطق
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريدزمين در کرج

1/6 میلیارد تومان
مساحت زمین: 20000 متر مربع
تعداد بر:2 بر
قیمت هر متر زمین: 80 هزار تومان
کاربری: بایر
آگهی توسط مالک 3 ماه و 25 روز پيش
150 میلیون تومان
مساحت زمین: 600 متر مربع
تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 250 هزار تومان
کاربری: بایر
طول بر اصلی: 13 متر
آگهی توسط مالک 3 ماه و 25 روز پيش
2/2 میلیارد تومان
مساحت زمین: 1000 متر مربع
تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 2/2 میلیون تومان
کاربری: بایر
طول بر اصلی: 20 متر
آگهی توسط مالک 3 ماه و 27 روز پيش
540 میلیون تومان
مساحت زمین: 2100 متر مربع
تعداد بر:2 بر
قیمت هر متر زمین: 257 هزار تومان
کاربری: صنعتی
طول بر اصلی: 120 متر
آگهی توسط مالک 3 ماه و 27 روز پيش
17 میلیارد تومان
مساحت زمین: 17780 متر مربع
تعداد بر:4 بر
قیمت هر متر زمین: 956 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 4 ماه پيش
30 میلیون تومان
مساحت زمین: 1436 متر مربع
تعداد بر:2 بر
قیمت هر متر زمین: 20 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 44 متر
آگهی توسط مالک 4 ماه و 2 روز پيش
650 میلیون تومان
مساحت زمین: 320 متر مربع
تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 2 میلیون تومان
کاربری: تجاری
طول بر اصلی: 8 متر
آگهی توسط مالک 4 ماه و 2 روز پيش
2/4 میلیارد تومان
مساحت زمین: 1000 متر مربع
تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 2/4 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 20 متر
آگهی توسط مالک 4 ماه و 3 روز پيش
1 میلیارد تومان
مساحت زمین: 592 متر مربع
تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 1/6 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 20 متر
آگهی توسط مالک 4 ماه و 3 روز پيش
6 میلیارد تومان
مساحت زمین: 3277 متر مربع
تعداد بر:3 بر
قیمت هر متر زمین: 1/8 میلیون تومان
کاربری: خدماتی رفاهی
طول بر اصلی: 103 متر
آگهی توسط مالک 4 ماه و 10 روز پيش
60 میلیون تومان
مساحت زمین: 108 متر مربع
تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 555 هزار تومان
کاربری: بایر
طول بر اصلی: 6 متر
آگهی توسط مالک 4 ماه و 12 روز پيش
350 میلیون تومان
مساحت زمین: 3057 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 686 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 4 ماه و 14 روز پيش
زمین تهرانزمین کرجزمین مشهدزمین اصفهانزمین تبریززمین شمالزمین کرجزمین آسارازمین اشتهاردزمین منطقه 1 کرجزمین منطقه 2 کرجزمین منطقه 3 کرجزمین منطقه 4 کرجزمین منطقه 5 کرجزمین منطقه 6 کرجزمین منطقه 7 کرجزمین منطقه 8 کرجزمین منطقه 9 کرجزمین منطقه 10 کرجزمین منطقه 11 کرجزمین منطقه 12 کرج