جستجوی خود را دقیق تر کنید
قیمت کل

مساحت زمین

کاربری
}

خرید زمین هشتگرد

نوع معامله:
نوع ملک:

استان:
شهر:

قیمت کل 210 میلیون تومان
مساحت زمین: 1600 متر مربع
تعداد بر:2 بر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر زمین: 131 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 26 متر
آگهی توسط مالک
5 روز و 23 ساعت پيش ثبت شده
قیمت کل 300 میلیون تومان
مساحت زمین: 1000 متر مربع
تعداد بر:3 بر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر زمین: 300 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 18 متر
آگهی توسط مالک
17 روز و 13 ساعت پيش ثبت شده
قیمت کل 360 میلیون تومان
مساحت زمین: 3600 متر مربع
تعداد بر:2 بر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر زمین: 100 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 45 متر
آگهی توسط مالک
27 روز و 10 ساعت پيش ثبت شده
قیمت کل 700 میلیون تومان
مساحت زمین: 6000 متر مربع
تعداد بر:1 بر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر زمین: 116 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 50 متر
آگهی توسط مشاور املاک
1 ماه و 15 روز پيش ثبت شده
قیمت کل 120 میلیون تومان
مساحت زمین: 900 متر مربع
تعداد بر:2 بر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر زمین: 133 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 30 متر
آگهی توسط مشاور املاک
2 ماه و 6 روز پيش ثبت شده
قیمت کل 90 میلیون تومان
مساحت زمین: 1400 متر مربع
تعداد بر:1 بر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر زمین: 64 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک
3 ماه و 9 روز پيش ثبت شده
قیمت کل 150 میلیون تومان
مساحت زمین: 1620 متر مربع
تعداد بر:1 بر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر زمین: 92 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 90 متر
آگهی توسط مالک
4 ماه و 14 روز پيش ثبت شده
قیمت کل 2/2 میلیارد تومان
مساحت زمین: 16000 متر مربع
تعداد بر:2 بر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر زمین: 137 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک
4 ماه و 15 روز پيش ثبت شده
قیمت کل 300 میلیون تومان
مساحت زمین: 2700 متر مربع
تعداد بر:1 بر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر زمین: 111 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 67 متر
آگهی توسط مالک
3 ماه و 21 روز پيش ثبت شده