جستجوی خود را دقیق تر کنید
قیمت کل

مساحت زمین

کاربری
}

خرید زمین هشتگرد

نوع معامله:
نوع ملک:

استان:
شهر:

قیمت کل 12/25 میلیارد تومان
مساحت زمین: 350000 متر مربع
تعداد بر:4 بر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر زمین: 35 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک
3 روز و 12 ساعت پيش ثبت شده
قیمت کل 4/8 میلیارد تومان
مساحت زمین: 20000 متر مربع
تعداد بر:2 بر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر زمین: 240 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مشاور املاک
2 ماه و 5 روز پيش ثبت شده
قیمت کل 200 میلیون تومان
مساحت زمین: 2500 متر مربع
تعداد بر:2 بر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر زمین: 80 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 100 متر
آگهی توسط مالک
2 ماه و 23 روز پيش ثبت شده
قیمت کل 400 میلیون تومان
مساحت زمین: 8500 متر مربع
تعداد بر:1 بر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر زمین: 47 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک
3 ماه و 10 روز پيش ثبت شده
قیمت کل 8/2 میلیارد تومان
مساحت زمین: 140000 متر مربع
تعداد بر:1 بر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر زمین: 58 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 200/7 متر
آگهی توسط مشاور املاک
3 ماه و 11 روز پيش ثبت شده
قیمت کل 60 میلیون تومان
مساحت زمین: 500 متر مربع
تعداد بر:1 بر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر زمین: 120 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک
3 ماه و 22 روز پيش ثبت شده
قیمت کل 210 میلیون تومان
مساحت زمین: 1000 متر مربع
تعداد بر:1 بر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر زمین: 210 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مشاور املاک
3 ماه و 24 روز پيش ثبت شده
قیمت کل 75 میلیون تومان
مساحت زمین: 500 متر مربع
تعداد بر:1 بر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر زمین: 150 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 12 متر
آگهی توسط مشاور املاک
3 ماه و 26 روز پيش ثبت شده
قیمت کل 225 میلیون تومان
مساحت زمین: 5000 متر مربع
تعداد بر:1 بر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر زمین: 45 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 60 متر
آگهی توسط مالک
4 ماه و 1 روز پيش ثبت شده
قیمت کل 200 میلیون تومان
مساحت زمین: 1000 متر مربع
تعداد بر:1 بر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر زمین: 200 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مشاور املاک
4 ماه و 19 روز پيش ثبت شده