جستجوی خود را دقیق تر کنید
قیمت کل

مساحت زمین

کاربری
}

خرید زمین هشتگرد

نوع معامله:
نوع ملک:

استان:
شهر:

قیمت کل 65 میلیون تومان
مساحت زمین: 500 متر مربع
تعداد بر:1 بر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر زمین: 130 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 12/5 متر
آگهی توسط مالک
10 روز و 19 ساعت پيش ثبت شده
قیمت کل 80 میلیون تومان
مساحت زمین: 3216 متر مربع
تعداد بر:2 بر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر زمین: 24 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 60 متر
آگهی توسط مالک
1 ماه و 2 روز پيش ثبت شده
قیمت کل 500 میلیون تومان
مساحت زمین: 5000 متر مربع
تعداد بر:1 بر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر زمین: 100 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 75 متر
آگهی توسط مالک
2 ماه و 3 روز پيش ثبت شده
قیمت کل 1/5 میلیارد تومان
مساحت زمین: 50007 متر مربع
تعداد بر:2 بر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر زمین: 29 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مشاور املاک
2 ماه و 7 روز پيش ثبت شده
قیمت کل 140 میلیون تومان
مساحت زمین: 1000 متر مربع
تعداد بر:1 بر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر زمین: 140 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 20 متر
آگهی توسط مالک
2 ماه و 22 روز پيش ثبت شده
قیمت کل 210 میلیون تومان
مساحت زمین: 1600 متر مربع
تعداد بر:2 بر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر زمین: 131 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 26 متر
آگهی توسط مالک
3 ماه و 7 روز پيش ثبت شده
قیمت کل 120 میلیون تومان
مساحت زمین: 900 متر مربع
تعداد بر:2 بر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر زمین: 133 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 30 متر
آگهی توسط مشاور املاک
5 ماه و 7 روز پيش ثبت شده
قیمت کل 700 میلیون تومان
مساحت زمین: 6000 متر مربع
تعداد بر:1 بر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر زمین: 116 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 50 متر
آگهی توسط مشاور املاک
4 ماه و 16 روز پيش ثبت شده
قیمت کل 360 میلیون تومان
مساحت زمین: 3600 متر مربع
تعداد بر:2 بر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر زمین: 100 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 45 متر
آگهی توسط مالک
3 ماه و 28 روز پيش ثبت شده
قیمت کل 300 میلیون تومان
مساحت زمین: 1000 متر مربع
تعداد بر:3 بر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر زمین: 300 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 18 متر
آگهی توسط مالک
3 ماه و 18 روز پيش ثبت شده