جستجوی خود را دقیق تر کنید
قیمت کل

مساحت کف

نوع بنا

محله ها

خريد مغازه در تهران

209 میلیون تومان
مساحت کف: 17 متر مربع
مساحت نیم طبقه بالکن: 10 متر مربع
موقعیت: مغازه داخل پاساژ
قیمت هر متر مربع: 49/1 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد
آگهی توسط مشاور املاک 2 ساعت و 6 دقيقه پيش
850 میلیون تومان
مساحت کف: 24 متر مربع
مساحت نیم طبقه بالکن: 12 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر
قیمت هر متر مربع: 35/4 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد - طول بر اصلی: 4 متر
آگهی توسط مالک 1 روز پيش
80 میلیون تومان
مساحت کف: 9 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر
قیمت هر متر مربع: 8/8 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد - طول بر اصلی: 2 متر
آگهی توسط مالک 1 روز و 4 ساعت پيش
169 میلیون تومان
مساحت کف: 20 متر مربع
موقعیت: مغازه داخل پاساژ
قیمت هر متر مربع: 8/4 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد - طول بر اصلی: 4 متر
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مالک 1 روز و 21 ساعت پيش
169 میلیون تومان
مساحت کف: 20 متر مربع
موقعیت: مغازه داخل پاساژ
قیمت هر متر مربع: 8/4 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد - طول بر اصلی: 4 متر
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مالک 1 روز و 21 ساعت پيش
1/3 میلیارد تومان
مساحت کف: 48 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر
قیمت هر متر مربع: 27 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد - طول بر اصلی: 2 متر
انباری: 2 متر مربع
آگهی توسط مشاور املاک 3 روز و 3 ساعت پيش
160 میلیون تومان
مساحت کف: 11 متر مربع
مساحت نیم طبقه بالکن: 7 متر مربع
موقعیت: مغازه داخل پاساژ
قیمت هر متر مربع: 14/5 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد
آگهی توسط مالک 3 روز و 19 ساعت پيش
500 میلیون تومان
مساحت کف: 25 متر مربع
مساحت نیم طبقه بالکن: 10 متر مربع
موقعیت: مغازه داخل پاساژ
قیمت هر متر مربع: 20 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد - طول بر اصلی: 8 متر
آگهی توسط مالک 4 روز پيش
450 میلیون تومان
مساحت کف: 15 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر
قیمت هر متر مربع: 30 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد - طول بر اصلی: 1/5 متر
آگهی توسط مالک 4 روز و 5 ساعت پيش
3/25 میلیارد تومان
مساحت کف: 70 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر
قیمت هر متر مربع: 46/4 میلیون تومان
تعداد بر:2 عدد - طول بر اصلی: 8 متر
آگهی توسط مشاور املاک 4 روز و 23 ساعت پيش
920 میلیون تومان
مساحت کف: 37 متر مربع
مساحت نیم طبقه بالکن: 18 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر
قیمت هر متر مربع: 24/8 میلیون تومان
تعداد بر:2 عدد - طول بر اصلی: 20 متر
آگهی توسط مالک 5 روز و 1 ساعت پيش
920 میلیون تومان
مساحت کف: 32 متر مربع
موقعیت: مغازه داخل پاساژ
قیمت هر متر مربع: 28/7 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد - طول بر اصلی: 4/5 متر
آگهی توسط مالک 5 روز و 2 ساعت پيش
6/5 میلیارد تومان
مساحت کف: 183 متر مربع
مساحت نیم طبقه بالکن: 10 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر
قیمت هر متر مربع: 35/5 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد - طول بر اصلی: 8 متر
آگهی توسط مالک 11 روز پيش
2/7 میلیارد تومان
مساحت کف: 70 متر مربع
مساحت نیم طبقه بالکن: 20 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر
قیمت هر متر مربع: 38/5 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد - طول بر اصلی: 6 متر
انباری: 70 متر مربع
آگهی توسط مشاور املاک 11 روز و 16 ساعت پيش
10/14 میلیارد تومان
مساحت کف: 338 متر مربع
مساحت نیم طبقه بالکن: 100 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر
قیمت هر متر مربع: 30 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد - طول بر اصلی: 21 متر
پارکینگ: بیش از 7 - انباری: 20 متر مربع
آگهی توسط مشاور املاک 12 روز و 6 ساعت پيش
153 میلیون تومان
مساحت کف: 12 متر مربع
موقعیت: مغازه داخل پاساژ
قیمت هر متر مربع: 12/7 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد - طول بر اصلی: 4 متر
آگهی توسط مشاور املاک 13 روز و 1 ساعت پيش
680 میلیون تومان
مساحت کف: 15 متر مربع
موقعیت: مغازه داخل پاساژ
قیمت هر متر مربع: 45/3 میلیون تومان
تعداد بر:2 عدد
آگهی توسط مشاور املاک 13 روز و 4 ساعت پيش
2/4 میلیارد تومان
مساحت کف: 165 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر
قیمت هر متر مربع: 14/5 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد - طول بر اصلی: 7/5 متر
آگهی توسط مالک 13 روز و 19 ساعت پيش
800 میلیون تومان
مساحت کف: 20 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر
قیمت هر متر مربع: 40 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد - طول بر اصلی: 3/5 متر
آگهی توسط مالک 15 روز و 3 ساعت پيش
12/5 میلیارد تومان
مساحت کف: 200 متر مربع
مساحت نیم طبقه بالکن: 105 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر
قیمت هر متر مربع: 62/5 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد
آگهی توسط مشاور املاک 15 روز و 17 ساعت پيش
5 میلیارد تومان
مساحت کف: 68 متر مربع
مساحت نیم طبقه بالکن: 33 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر
قیمت هر متر مربع: 73/5 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد
پارکینگ: 2 عدد - انباری: 33 متر مربع
آگهی توسط مالک 17 روز و 6 ساعت پيش
1/6 میلیارد تومان
مساحت کف: 21 متر مربع
موقعیت: مغازه داخل پاساژ
قیمت هر متر مربع: 76/1 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد
آگهی توسط مالک 18 روز و 23 ساعت پيش
800 میلیون تومان
مساحت کف: 13 متر مربع
مساحت نیم طبقه بالکن: 6 متر مربع
موقعیت: مغازه داخل پاساژ
قیمت هر متر مربع: 61/5 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد - طول بر اصلی: 4 متر
آگهی توسط مالک 20 روز و 1 ساعت پيش
220 میلیون تومان
مساحت کف: 14 متر مربع
موقعیت: مغازه داخل پاساژ
قیمت هر متر مربع: 15/7 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد - طول بر اصلی: 3 متر
آگهی توسط مالک 20 روز و 20 ساعت پيش
600 میلیون تومان
مساحت کف: 32 متر مربع
مساحت نیم طبقه بالکن: 16 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر
قیمت هر متر مربع: 18/7 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد - طول بر اصلی: 4 متر
آگهی توسط مالک 24 روز و 16 ساعت پيش