جستجوی خود را دقیق تر کنید
قیمت کل

مساحت کف

نوع بنا
}

خرید مغازه - تجاری تهران

نوع معامله:
نوع ملک:

استان:
شهر:

قیمت کل 12 میلیارد تومان
مساحت کف: 1000 متر مربع
موقعیت: مغازه داخل پاساژ

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر مربع: 12 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد - طول بر اصلی: 10 متر
انباری: 50 متر مربع
آگهی توسط مشاور املاک
2 روز پيش ثبت شده
قیمت کل 2/5 میلیارد تومان
مساحت کف: 100 متر مربع
موقعیت: مغازه داخل پاساژ

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر مربع: 25 میلیون تومان
تعداد بر:3 عدد - طول بر اصلی: 20 متر
آگهی توسط مالک
3 روز و 22 ساعت پيش ثبت شده
قیمت کل 2/1 میلیارد تومان
مساحت کف: 70 متر مربع
مساحت نیم طبقه بالکن: 20 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر مربع: 30 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد - طول بر اصلی: 7 متر
آگهی توسط مالک
4 روز و 2 ساعت پيش ثبت شده
قیمت کل 3 میلیارد تومان
مساحت کف: 30 متر مربع
موقعیت: مغازه داخل پاساژ

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر مربع: 100 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد - طول بر اصلی: 5 متر
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مشاور املاک
4 روز و 7 ساعت پيش ثبت شده
قیمت کل 340 میلیون تومان
مساحت کف: 16 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر مربع: 21/2 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد - طول بر اصلی: 2/6 متر
آگهی توسط مالک
4 روز و 8 ساعت پيش ثبت شده
قیمت کل 1/7 میلیارد تومان
مساحت کف: 50 متر مربع
مساحت نیم طبقه بالکن: 42 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر مربع: 34 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد - طول بر اصلی: 5 متر
آگهی توسط مالک
5 روز و 8 ساعت پيش ثبت شده
قیمت کل 600 میلیون تومان
مساحت کف: 17 متر مربع
موقعیت: مغازه داخل پاساژ

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر مربع: 35/2 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد - طول بر اصلی: 4 متر
آگهی توسط مالک
5 روز و 19 ساعت پيش ثبت شده
قیمت کل 6/541 میلیارد تومان
مساحت کف: 128 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر مربع: 51/1 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد - طول بر اصلی: 6 متر
آگهی توسط مالک
7 روز و 2 ساعت پيش ثبت شده
قیمت کل 2/976 میلیارد تومان
مساحت کف: 124 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر مربع: 24 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد - طول بر اصلی: 3 متر
انباری: 30 متر مربع
آگهی توسط مشاور املاک
7 روز و 7 ساعت پيش ثبت شده
قیمت کل 450 میلیون تومان
مساحت کف: 16 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر مربع: 28/1 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد
آگهی توسط مالک
7 روز و 22 ساعت پيش ثبت شده