جستجوی خود را دقیق تر کنید
قیمت کل

مساحت کف

نوع بنا
}

خرید مغازه - تجاری تهران

نوع معامله:
نوع ملک:

استان:
شهر:

قیمت کل 700 میلیون تومان
مساحت کف: 67 متر مربع
مساحت نیم طبقه بالکن: 67 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر مربع: 10/4 میلیون تومان
تعداد بر:3 عدد - طول بر اصلی: 12 متر
آگهی توسط مشاور املاک
10 ساعت و 56 دقيقه پيش ثبت شده
قیمت کل 300 میلیون تومان
مساحت کف: 20 متر مربع
مساحت نیم طبقه بالکن: 20 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر مربع: 15 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد - طول بر اصلی: 3 متر
آگهی توسط مشاور املاک
11 ساعت و 1 دقيقه پيش ثبت شده
قیمت کل 430 میلیون تومان
مساحت کف: 24 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر مربع: 17/9 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد - طول بر اصلی: 3 متر
آگهی توسط مالک
3 روز و 9 ساعت پيش ثبت شده
قیمت کل 1/4 میلیارد تومان
مساحت کف: 40 متر مربع
موقعیت: مغازه داخل پاساژ

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر مربع: 35 میلیون تومان
تعداد بر:2 عدد - طول بر اصلی: 4 متر
آگهی توسط مالک
5 روز و 5 ساعت پيش ثبت شده
قیمت کل 990 میلیون تومان
مساحت کف: 30 متر مربع
موقعیت: مغازه داخل پاساژ

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر مربع: 33 میلیون تومان
تعداد بر:2 عدد - طول بر اصلی: 4 متر
آگهی توسط مالک
7 روز و 23 ساعت پيش ثبت شده
قیمت کل 429 میلیون تومان
مساحت کف: 33 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر مربع: 13 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد - طول بر اصلی: 8 متر
آگهی توسط مالک
9 روز و 19 ساعت پيش ثبت شده
قیمت کل 460 میلیون تومان
مساحت کف: 10 متر مربع
موقعیت: مغازه داخل پاساژ

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر مربع: 46 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد
آگهی توسط مالک
14 روز و 12 ساعت پيش ثبت شده
قیمت کل 3 میلیارد تومان
مساحت کف: 55 متر مربع
مساحت نیم طبقه بالکن: 20 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر مربع: 54/5 میلیون تومان
تعداد بر:2 عدد
آگهی توسط مالک
14 روز و 6 ساعت پيش ثبت شده
قیمت کل 100 میلیون تومان
مساحت کف: 9 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر مربع: 11/1 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد
آگهی توسط مالک
12 روز و 12 ساعت پيش ثبت شده
قیمت کل 27 میلیارد تومان
مساحت کف: 230 متر مربع
مساحت نیم طبقه بالکن: 95 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر مربع: 117/3 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد - طول بر اصلی: 17 متر
پارکینگ: 5 عدد
آگهی توسط مالک
11 روز و 10 ساعت پيش ثبت شده