جستجوی خود را دقیق تر کنید
قیمت کل

مساحت کف

نوع بنا
}

خرید مغازه - تجاری تهران

نوع معامله:
نوع ملک:

استان:
شهر:

قیمت کل 120 میلیون تومان
مساحت کف: 7 متر مربع
موقعیت: مغازه داخل پاساژ

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر مربع: 17/1 میلیون تومان
تعداد بر:3 عدد - طول بر اصلی: 1/4 متر
انباری: 2 متر مربع
آگهی توسط مالک
1 روز و 4 ساعت پيش ثبت شده
قیمت کل 550 میلیون تومان
مساحت کف: 22 متر مربع
موقعیت: مغازه داخل پاساژ

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر مربع: 25 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد - طول بر اصلی: 120 متر
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مالک
1 روز و 13 ساعت پيش ثبت شده
قیمت کل 10 میلیارد تومان
مساحت کف: 95 متر مربع
مساحت نیم طبقه بالکن: 45 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر مربع: 105/2 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد - طول بر اصلی: 4/5 متر
آگهی توسط مشاور املاک
2 روز و 22 ساعت پيش ثبت شده
قیمت کل 600 میلیون تومان
مساحت کف: 13 متر مربع
موقعیت: مغازه داخل پاساژ

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر مربع: 46/1 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد - طول بر اصلی: 3 متر
آگهی توسط مالک
3 روز و 19 ساعت پيش ثبت شده
قیمت کل 1/4 میلیارد تومان
مساحت کف: 529 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر مربع: 2/6 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد
انباری: 20 متر مربع
آگهی توسط مالک
4 روز و 2 ساعت پيش ثبت شده
قیمت کل 175 میلیون تومان
مساحت کف: 7 متر مربع
مساحت نیم طبقه بالکن: 2 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر مربع: 25 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد
آگهی توسط مشاور املاک
4 روز و 2 ساعت پيش ثبت شده
قیمت کل 350 میلیون تومان
مساحت کف: 21 متر مربع
مساحت نیم طبقه بالکن: 4 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر مربع: 16/6 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد
آگهی توسط مشاور املاک
8 روز و 15 ساعت پيش ثبت شده
قیمت کل 260 میلیون تومان
مساحت کف: 13 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر مربع: 20 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد - طول بر اصلی: 8 متر
آگهی توسط مالک
8 روز و 5 ساعت پيش ثبت شده
قیمت کل 1/3 میلیارد تومان
مساحت کف: 22 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر مربع: 59 میلیون تومان
تعداد بر:2 عدد - طول بر اصلی: 4/5 متر
آگهی توسط مالک
6 روز و 4 ساعت پيش ثبت شده
قیمت کل 500 میلیون تومان
مساحت کف: 25 متر مربع
موقعیت: مغازه داخل پاساژ

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر مربع: 20 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد - طول بر اصلی: 7 متر
پارکینگ: 2 عدد
آگهی توسط مالک
5 روز و 17 ساعت پيش ثبت شده