جستجوی خود را دقیق تر کنید
قیمت کل

مساحت کف

نوع بنا
}

خرید مغازه - تجاری تهران

نوع معامله:
نوع ملک:

استان:
شهر:

قیمت کل 200 میلیون تومان
مساحت کف: 18 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر مربع: 11/1 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد - طول بر اصلی: 5 متر
آگهی توسط مشاور املاک
7 ساعت و 45 دقيقه پيش ثبت شده
قیمت کل 432 میلیون تومان
مساحت کف: 24 متر مربع
مساحت نیم طبقه بالکن: 8 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر مربع: 18 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد
آگهی توسط مالک
1 روز و 8 ساعت پيش ثبت شده
قیمت کل 150 میلیون تومان
مساحت کف: 13 متر مربع
مساحت نیم طبقه بالکن: 1 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر مربع: 11/5 میلیون تومان
تعداد بر:2 عدد - طول بر اصلی: 3/3 متر
آگهی توسط مالک
3 روز و 2 ساعت پيش ثبت شده
قیمت کل 240 میلیون تومان
مساحت کف: 20 متر مربع
مساحت نیم طبقه بالکن: 20 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر مربع: 12 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد - طول بر اصلی: 20 متر
انباری: 20 متر مربع
آگهی توسط مشاور املاک
8 روز و 23 ساعت پيش ثبت شده
قیمت کل 750 میلیون تومان
مساحت کف: 25 متر مربع
مساحت نیم طبقه بالکن: 25 متر مربع
موقعیت: مغازه داخل پاساژ

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر مربع: 30 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد - طول بر اصلی: 5 متر
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مشاور املاک
16 روز و 19 ساعت پيش ثبت شده
قیمت کل 3 میلیارد تومان
مساحت کف: 26 متر مربع
موقعیت: مغازه داخل پاساژ

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر مربع: 115/3 میلیون تومان
تعداد بر:2 عدد - طول بر اصلی: 9 متر
آگهی توسط مالک
18 روز و 15 ساعت پيش ثبت شده
قیمت کل 4/5 میلیارد تومان
مساحت کف: 250 متر مربع
مساحت نیم طبقه بالکن: 50 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر مربع: 18 میلیون تومان
تعداد بر:2 عدد - طول بر اصلی: 7 متر
انباری: 15 متر مربع
آگهی توسط مالک
20 روز و 4 ساعت پيش ثبت شده
قیمت کل 112 میلیون تومان
مساحت کف: 14 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر مربع: 8 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد - طول بر اصلی: 4 متر
آگهی توسط مالک
22 روز و 23 ساعت پيش ثبت شده
قیمت کل 2/5 میلیارد تومان
مساحت کف: 120 متر مربع
مساحت نیم طبقه بالکن: 117 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر مربع: 20/8 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد
آگهی توسط مالک
23 روز و 19 ساعت پيش ثبت شده
قیمت کل 144 میلیون تومان
مساحت کف: 18 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر مربع: 8 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد - طول بر اصلی: 4 متر
انباری: 6 متر مربع
آگهی توسط مالک
24 روز و 5 ساعت پيش ثبت شده