جستجوی خود را دقیق تر کنید
قیمت کل

مساحت کف

نوع بنا
}

خرید مغازه - تجاری تهران

نوع معامله:
نوع ملک:

استان:
شهر:

قیمت کل 300 میلیون تومان
مساحت کف: 27 متر مربع
مساحت نیم طبقه بالکن: 26 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر مربع: 11/1 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد - طول بر اصلی: 4 متر
آگهی توسط مشاور املاک
1 روز و 21 ساعت پيش ثبت شده
قیمت کل 12/65 میلیارد تومان
مساحت کف: 65 متر مربع
مساحت نیم طبقه بالکن: 57 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر مربع: 194/6 میلیون تومان
تعداد بر:2 عدد - طول بر اصلی: 17 متر
آگهی توسط مالک
2 روز و 14 ساعت پيش ثبت شده
قیمت کل 790 میلیون تومان
مساحت کف: 32 متر مربع
موقعیت: مغازه داخل پاساژ

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر مربع: 24/6 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد - طول بر اصلی: 4/5 متر
آگهی توسط مالک
8 روز و 22 ساعت پيش ثبت شده
قیمت کل 1/6 میلیارد تومان
مساحت کف: 28 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر مربع: 57/1 میلیون تومان
تعداد بر:2 عدد
آگهی توسط مشاور املاک
9 روز و 23 ساعت پيش ثبت شده
قیمت کل 420 میلیون تومان
مساحت کف: 35 متر مربع
مساحت نیم طبقه بالکن: 2 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر مربع: 12 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد - طول بر اصلی: 7 متر
آگهی توسط مالک
11 روز پيش ثبت شده
قیمت کل 614 میلیون تومان
مساحت کف: 18 متر مربع
موقعیت: مغازه داخل پاساژ

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر مربع: 34/1 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد
آگهی توسط مالک
10 روز و 3 ساعت پيش ثبت شده
قیمت کل 720 میلیون تومان
مساحت کف: 12 متر مربع
مساحت نیم طبقه بالکن: 12 متر مربع
موقعیت: مغازه داخل پاساژ

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر مربع: 60 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد - طول بر اصلی: 4 متر
آگهی توسط مالک
16 روز و 23 ساعت پيش ثبت شده
قیمت کل 192 میلیون تومان
مساحت کف: 12 متر مربع
مساحت نیم طبقه بالکن: 10 متر مربع
موقعیت: مغازه داخل پاساژ

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر مربع: 16 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد - طول بر اصلی: 3 متر
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مشاور املاک
14 روز و 19 ساعت پيش ثبت شده
قیمت کل 300 میلیون تومان
مساحت کف: 34 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر مربع: 8/8 میلیون تومان
تعداد بر:2 عدد - طول بر اصلی: 4 متر
انباری: 34 متر مربع
آگهی توسط مالک
12 روز و 12 ساعت پيش ثبت شده
قیمت کل 750 میلیون تومان
مساحت کف: 30 متر مربع
مساحت نیم طبقه بالکن: 30 متر مربع
موقعیت: مغازه داخل پاساژ

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر مربع: 25 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد - طول بر اصلی: 4 متر
آگهی توسط مالک
11 روز و 20 ساعت پيش ثبت شده