جستجوی خود را دقیق تر کنید
قیمت کل

مساحت کف

نوع بنا
}

خرید مغازه - تجاری تهران

نوع معامله:
نوع ملک:

استان:
شهر:

قیمت کل 165 میلیون تومان
مساحت کف: 55 متر مربع
موقعیت: مغازه داخل پاساژ

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر مربع: 3 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد
آگهی توسط مالک
2 روز و 15 ساعت پيش ثبت شده
قیمت کل 1/2 میلیارد تومان
مساحت کف: 116 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر مربع: 10/3 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد - طول بر اصلی: 4 متر
انباری: 20 متر مربع
آگهی توسط مالک
10 روز و 12 ساعت پيش ثبت شده
قیمت کل 1/5 میلیارد تومان
مساحت کف: 30 متر مربع
مساحت نیم طبقه بالکن: 30 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر مربع: 50 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد - طول بر اصلی: 4 متر
آگهی توسط مالک
10 روز و 14 ساعت پيش ثبت شده
قیمت کل 3/5 میلیارد تومان
مساحت کف: 130 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر مربع: 26/9 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد - طول بر اصلی: 10 متر
آگهی توسط مالک
11 روز و 2 ساعت پيش ثبت شده
قیمت کل 700 میلیون تومان
مساحت کف: 14 متر مربع
موقعیت: مغازه داخل پاساژ

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر مربع: 50 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد
آگهی توسط مالک
11 روز و 23 ساعت پيش ثبت شده
قیمت کل 400 میلیون تومان
مساحت کف: 40 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر مربع: 10 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد - طول بر اصلی: 3 متر
آگهی توسط مالک
12 روز و 5 ساعت پيش ثبت شده
قیمت کل 12 میلیارد تومان
مساحت کف: 135 متر مربع
مساحت نیم طبقه بالکن: 30 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر مربع: 88/8 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد - طول بر اصلی: 10 متر
انباری: 65 متر مربع
آگهی توسط مشاور املاک
18 روز و 11 ساعت پيش ثبت شده
قیمت کل 700 میلیون تومان
مساحت کف: 22 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر مربع: 31/8 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد
آگهی توسط مالک
19 روز و 2 ساعت پيش ثبت شده
قیمت کل 160 میلیون تومان
مساحت کف: 20 متر مربع
موقعیت: مغازه داخل پاساژ

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر مربع: 8 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد - طول بر اصلی: 5 متر
آگهی توسط مالک
19 روز و 13 ساعت پيش ثبت شده
قیمت کل 200 میلیون تومان
مساحت کف: 22 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر مربع: 9 میلیون تومان
تعداد بر:2 عدد
آگهی توسط مالک
21 روز و 17 ساعت پيش ثبت شده