جستجوی خود را دقیق تر کنید
قیمت کل

مساحت کف

نوع بنا
}

خرید مغازه - تجاری تهران

نوع معامله:
نوع ملک:

استان:
شهر:

قیمت کل 1/5 میلیارد تومان
مساحت کف: 75 متر مربع
مساحت نیم طبقه بالکن: 38 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر مربع: 20 میلیون تومان
تعداد بر:2 عدد - طول بر اصلی: 7 متر
آگهی توسط مالک
18 ساعت و 38 دقيقه پيش ثبت شده
قیمت کل 250 میلیون تومان
مساحت کف: 12 متر مربع
مساحت نیم طبقه بالکن: 10 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر مربع: 20/8 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد - طول بر اصلی: 3 متر
انباری: 10 متر مربع
آگهی توسط مالک
2 روز و 19 ساعت پيش ثبت شده
قیمت کل 1/2 میلیارد تومان
مساحت کف: 116 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر مربع: 10/3 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد - طول بر اصلی: 4 متر
آگهی توسط مالک
3 روز و 15 ساعت پيش ثبت شده
قیمت کل 350 میلیون تومان
مساحت کف: 6 متر مربع
موقعیت: مغازه داخل پاساژ

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر مربع: 58/3 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد - طول بر اصلی: 2/5 متر
آگهی توسط مالک
3 روز و 18 ساعت پيش ثبت شده
قیمت کل 1/5 میلیارد تومان
مساحت کف: 20 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر مربع: 75 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد - طول بر اصلی: 4 متر
آگهی توسط مالک
5 روز و 15 ساعت پيش ثبت شده
قیمت کل 500 میلیون تومان
مساحت کف: 37 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر مربع: 13/5 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد - طول بر اصلی: 3 متر
آگهی توسط مالک
5 روز و 20 ساعت پيش ثبت شده
قیمت کل 4/5 میلیارد تومان
مساحت کف: 145 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر مربع: 31 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد - طول بر اصلی: 6/8 متر
پارکینگ: 6 عدد
آگهی توسط مالک
10 روز و 15 ساعت پيش ثبت شده
قیمت کل 3/2 میلیارد تومان
مساحت کف: 65 متر مربع
مساحت نیم طبقه بالکن: 45 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر مربع: 49/2 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد - طول بر اصلی: 4/5 متر
آگهی توسط مالک
9 روز و 13 ساعت پيش ثبت شده
قیمت کل 2/2 میلیارد تومان
مساحت کف: 150 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر مربع: 14/6 میلیون تومان
تعداد بر:2 عدد - طول بر اصلی: 10 متر
آگهی توسط مالک
9 روز و 13 ساعت پيش ثبت شده
قیمت کل 600 میلیون تومان
مساحت کف: 28 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر مربع: 21/4 میلیون تومان
تعداد بر:2 عدد - طول بر اصلی: 6 متر
آگهی توسط مالک
6 روز و 13 ساعت پيش ثبت شده