جستجوی خود را دقیق تر کنید
قیمت کل

مساحت کف

نوع بنا
}

خرید مغازه - تجاری تهران

نوع معامله:
نوع ملک:

استان:
شهر:

قیمت کل 1/6 میلیارد تومان
مساحت کف: 20 متر مربع
مساحت نیم طبقه بالکن: 20 متر مربع
موقعیت: مغازه داخل پاساژ

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر مربع: 80 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد - طول بر اصلی: 3 متر
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مشاور املاک
10 ساعت و 4 دقيقه پيش ثبت شده
قیمت کل 300 میلیون تومان
مساحت کف: 15 متر مربع
موقعیت: مغازه داخل پاساژ

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر مربع: 20 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد - طول بر اصلی: 4/5 متر
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مشاور املاک
2 روز و 9 ساعت پيش ثبت شده
قیمت کل 500 میلیون تومان
مساحت کف: 45 متر مربع
مساحت نیم طبقه بالکن: 45 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر مربع: 11/1 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد - طول بر اصلی: 5 متر
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مالک
6 روز و 2 ساعت پيش ثبت شده
قیمت کل 2/5 میلیارد تومان
مساحت کف: 105 متر مربع
مساحت نیم طبقه بالکن: 40 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر مربع: 23/8 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد - طول بر اصلی: 7/5 متر
انباری: 40 متر مربع
آگهی توسط مالک
7 روز و 9 ساعت پيش ثبت شده
قیمت کل 240 میلیون تومان
مساحت کف: 18 متر مربع
مساحت نیم طبقه بالکن: 13 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر مربع: 13/3 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد - طول بر اصلی: 4 متر
آگهی توسط مالک
9 روز و 1 ساعت پيش ثبت شده
قیمت کل 985 میلیون تومان
مساحت کف: 22 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر مربع: 44/7 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد - طول بر اصلی: 3 متر
آگهی توسط مشاور املاک
9 روز و 6 ساعت پيش ثبت شده
قیمت کل 2/25 میلیارد تومان
مساحت کف: 120 متر مربع
مساحت نیم طبقه بالکن: 33 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر مربع: 18/7 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد - طول بر اصلی: 6 متر
پارکینگ: بیش از 7 - انباری: 22 متر مربع
آگهی توسط مالک
17 روز و 12 ساعت پيش ثبت شده
قیمت کل 154 میلیون تومان
مساحت کف: 14 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر مربع: 11 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد - طول بر اصلی: 4/5 متر
آگهی توسط مالک
17 روز و 3 ساعت پيش ثبت شده
قیمت کل 680 میلیون تومان
مساحت کف: 65 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر مربع: 10/4 میلیون تومان
تعداد بر:2 عدد - طول بر اصلی: 13 متر
آگهی توسط مالک
12 روز و 8 ساعت پيش ثبت شده
قیمت کل 820 میلیون تومان
مساحت کف: 15 متر مربع
مساحت نیم طبقه بالکن: 4 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر مربع: 54/6 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد - طول بر اصلی: 2 متر
آگهی توسط مشاور املاک
9 روز و 6 ساعت پيش ثبت شده