خرید مغازه - تجاری کیش

نوع معامله:
استان:
نوع ملک:
شهر:

آدرس: استان هرمزگان - شهر کیش - بازار پردیس1
مساحت کف: 50 متر مربع
موقعیت: مغازه داخل پاساژ
نوع معامله:

فروش مالکیت

قیمت هر متر مربع: 40 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد - طول بر اصلی: 3 متر
آگهی توسط مشاور املاک
4 ماه و 29 روز پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان هرمزگان - شهر کیش - بازار پردیس2
مساحت کف: 180 متر مربع
موقعیت: مغازه داخل پاساژ
نوع معامله:

فروش مالکیت

قیمت هر متر مربع: 40 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد - طول بر اصلی: 15 متر
آگهی توسط مشاور املاک
4 ماه و 29 روز پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان هرمزگان - شهر کیش - بازار مرکز تجاری
مساحت کف: 35 متر مربع
موقعیت: مغازه داخل پاساژ
نوع معامله:

فروش مالکیت

قیمت هر متر مربع: 40 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد - طول بر اصلی: 2 متر
آگهی توسط مشاور املاک
4 ماه و 29 روز پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان هرمزگان - شهر کیش - مرکزشهر - بازار پردیس - 2
مساحت کف: 50 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر
نوع معامله:

فروش مالکیت

قیمت هر متر مربع: 45 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد - طول بر اصلی: 3 متر
آگهی توسط مشاور املاک
5 ماه پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان هرمزگان - شهر کیش - بازار مرکز تجاری
مساحت کف: 45 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر
نوع معامله:

فروش مالکیت

قیمت هر متر مربع: 40 میلیون تومان
تعداد بر:2 عدد
آگهی توسط مشاور املاک
5 ماه پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان هرمزگان - شهر کیش - بازار تجاری پردیس2
مساحت کف: 46 متر مربع
مساحت نیم طبقه بالکن: 10 متر مربع
موقعیت: مغازه داخل پاساژ
نوع معامله:

فروش مالکیت

قیمت هر متر مربع: 48/6 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد - طول بر اصلی: 3 متر
آگهی توسط مشاور املاک
5 ماه و 29 روز پيش در دودوتا ثبت شده