جستجوی خود را دقیق تر کنید
قیمت کل

مساحت کف

نوع بنا
}

خرید مغازه - تجاری تهران

نوع معامله:
نوع ملک:

استان:
شهر:

قیمت کل 130 میلیون تومان
مساحت کف: 12 متر مربع
موقعیت: مغازه داخل پاساژ

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر مربع: 10/8 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد
پارکینگ: بیش از 7
آگهی توسط مالک
27 روز و 12 ساعت پيش ثبت شده
قیمت کل 500 میلیون تومان
مساحت کف: 40 متر مربع
مساحت نیم طبقه بالکن: 16 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر مربع: 12/5 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد - طول بر اصلی: 4 متر
آگهی توسط مالک
27 روز و 16 ساعت پيش ثبت شده
قیمت کل 105 میلیون تومان
مساحت کف: 15 متر مربع
موقعیت: مغازه داخل پاساژ

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر مربع: 7 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد
آگهی توسط مالک
27 روز و 17 ساعت پيش ثبت شده
قیمت کل 144 میلیون تومان
مساحت کف: 24 متر مربع
موقعیت: مغازه داخل پاساژ

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر مربع: 6 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد - طول بر اصلی: 4 متر
آگهی توسط مالک
27 روز و 17 ساعت پيش ثبت شده
قیمت کل 85 میلیون تومان
مساحت کف: 6 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر مربع: 14/1 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد - طول بر اصلی: 5 متر
آگهی توسط مالک
27 روز و 19 ساعت پيش ثبت شده
قیمت کل 450 میلیون تومان
مساحت کف: 12 متر مربع
موقعیت: مغازه داخل پاساژ

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر مربع: 37/5 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد
آگهی توسط مالک
28 روز و 16 ساعت پيش ثبت شده
قیمت کل 650 میلیون تومان
مساحت کف: 16 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر مربع: 40/6 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد - طول بر اصلی: 4 متر
آگهی توسط مالک
29 روز و 11 ساعت پيش ثبت شده
قیمت کل 1/02 میلیارد تومان
مساحت کف: 15 متر مربع
موقعیت: مغازه داخل پاساژ

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر مربع: 68 میلیون تومان
تعداد بر:2 عدد - طول بر اصلی: 3 متر
آگهی توسط مالک
1 ماه پيش ثبت شده
قیمت کل 7 میلیارد تومان
مساحت کف: 80 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر مربع: 87/5 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد - طول بر اصلی: 12 متر
انباری: 70 متر مربع
آگهی توسط مالک
1 ماه و 2 روز پيش ثبت شده
قیمت کل 420 میلیون تومان
مساحت کف: 16 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر مربع: 26/2 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد - طول بر اصلی: 3 متر
آگهی توسط مالک
1 ماه و 4 روز پيش ثبت شده