جستجوی خود را دقیق تر کنید
قیمت کل

مساحت کف

نوع بنا
}

خرید مغازه - تجاری تهران

نوع معامله:
نوع ملک:

استان:
شهر:

قیمت کل 420 میلیون تومان
مساحت کف: 21 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر مربع: 20 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد - طول بر اصلی: 6 متر
آگهی توسط مالک
1 ماه و 1 روز پيش ثبت شده
قیمت کل 6/75 میلیارد تومان
مساحت کف: 135 متر مربع
موقعیت: مغازه داخل پاساژ

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر مربع: 50 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد - طول بر اصلی: 5 متر
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مالک
1 ماه و 2 روز پيش ثبت شده
قیمت کل 1/86 میلیارد تومان
مساحت کف: 44 متر مربع
موقعیت: مغازه داخل پاساژ

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر مربع: 42/2 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد - طول بر اصلی: 5 متر
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مالک
1 ماه و 2 روز پيش ثبت شده
قیمت کل 600 میلیون تومان
مساحت کف: 24 متر مربع
مساحت نیم طبقه بالکن: 11 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر مربع: 25 میلیون تومان
تعداد بر:2 عدد - طول بر اصلی: 4 متر
آگهی توسط مالک
1 ماه و 2 روز پيش ثبت شده
قیمت کل 370 میلیون تومان
مساحت کف: 12 متر مربع
موقعیت: مغازه داخل پاساژ

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر مربع: 30/8 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد - طول بر اصلی: 4 متر
آگهی توسط مالک
1 ماه و 4 روز پيش ثبت شده
قیمت کل 700 میلیون تومان
مساحت کف: 20 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر مربع: 35 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد - طول بر اصلی: 2/8 متر
آگهی توسط مشاور املاک
1 ماه و 9 روز پيش ثبت شده
قیمت کل 9/75 میلیارد تومان
مساحت کف: 130 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر مربع: 75 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد - طول بر اصلی: 8 متر
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مالک
1 ماه و 9 روز پيش ثبت شده
قیمت کل 1 میلیارد تومان
مساحت کف: 24 متر مربع
موقعیت: مغازه داخل پاساژ

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر مربع: 41/6 میلیون تومان
تعداد بر:2 عدد - طول بر اصلی: 5 متر
پارکینگ: بیش از 7
آگهی توسط مشاور املاک
1 ماه و 11 روز پيش ثبت شده
قیمت کل 13/8 میلیارد تومان
مساحت کف: 345 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر مربع: 40 میلیون تومان
تعداد بر:2 عدد - طول بر اصلی: 14 متر
آگهی توسط مشاور املاک
1 ماه و 12 روز پيش ثبت شده
قیمت کل 12 میلیارد تومان
مساحت کف: 1000 متر مربع
موقعیت: مغازه داخل پاساژ

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر مربع: 12 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد - طول بر اصلی: 10 متر
انباری: 50 متر مربع
آگهی توسط مشاور املاک
1 ماه و 14 روز پيش ثبت شده