جستجوی خود را دقیق تر کنید
قیمت کل

مساحت کف

نوع بنا

محله ها

خريد مغازه در تهران

360 میلیون تومان
مساحت کف: 23 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر
قیمت هر متر مربع: 15/6 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد - طول بر اصلی: 5 متر
آگهی توسط مشاور املاک 1 ماه و 23 روز پيش
1/25 میلیارد تومان
مساحت کف: 29 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر
قیمت هر متر مربع: 43/1 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد - طول بر اصلی: 5 متر
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مشاور املاک 1 ماه و 23 روز پيش
850 میلیون تومان
مساحت کف: 24 متر مربع
مساحت نیم طبقه بالکن: 12 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر
قیمت هر متر مربع: 35/4 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد - طول بر اصلی: 4 متر
آگهی توسط مالک 2 ماه و 3 روز پيش
675 میلیون تومان
مساحت کف: 25 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر
قیمت هر متر مربع: 27 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد
آگهی توسط مالک 2 ماه و 1 روز پيش
180 میلیون تومان
مساحت کف: 22 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر
قیمت هر متر مربع: 8/1 میلیون تومان
تعداد بر:2 عدد - طول بر اصلی: 6/5 متر
آگهی توسط مالک 2 ماه پيش
180 میلیون تومان
مساحت کف: 19 متر مربع
مساحت نیم طبقه بالکن: 10 متر مربع
موقعیت: مغازه داخل پاساژ
قیمت هر متر مربع: 9/4 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد - طول بر اصلی: 3 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 27 روز پيش
532 میلیون تومان
مساحت کف: 28 متر مربع
موقعیت: مغازه داخل پاساژ
قیمت هر متر مربع: 19 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد
آگهی توسط مالک 2 ماه و 12 روز پيش
830 میلیون تومان
مساحت کف: 67 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر
قیمت هر متر مربع: 12/3 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد - طول بر اصلی: 8 متر
آگهی توسط مشاور املاک 2 ماه و 11 روز پيش
4/5 میلیارد تومان
مساحت کف: 110 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر
قیمت هر متر مربع: 40/9 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد
آگهی توسط مالک 2 ماه و 11 روز پيش
1/25 میلیارد تومان
مساحت کف: 29 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر
قیمت هر متر مربع: 43/1 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد - طول بر اصلی: 5 متر
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مشاور املاک 2 ماه و 6 روز پيش
300 میلیون تومان
مساحت کف: 14 متر مربع
موقعیت: مغازه داخل پاساژ
قیمت هر متر مربع: 21/4 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد
آگهی توسط مالک 2 ماه و 5 روز پيش
475 میلیون تومان
مساحت کف: 70 متر مربع
مساحت نیم طبقه بالکن: 25 متر مربع
موقعیت: مغازه داخل پاساژ
قیمت هر متر مربع: 6/7 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد
آگهی توسط مالک 2 ماه و 5 روز پيش
250 میلیون تومان
مساحت کف: 14 متر مربع
موقعیت: مغازه داخل پاساژ
قیمت هر متر مربع: 17/8 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد - طول بر اصلی: 3 متر
آگهی توسط مالک 2 ماه و 4 روز پيش
4 میلیارد تومان
مساحت کف: 30 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر
قیمت هر متر مربع: 133/3 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد
آگهی توسط مالک 2 ماه و 3 روز پيش
200 میلیون تومان
مساحت کف: 22 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر
قیمت هر متر مربع: 9 میلیون تومان
تعداد بر:2 عدد
آگهی توسط مالک 3 ماه و 4 روز پيش
160 میلیون تومان
مساحت کف: 20 متر مربع
موقعیت: مغازه داخل پاساژ
قیمت هر متر مربع: 8 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد - طول بر اصلی: 5 متر
آگهی توسط مالک 3 ماه و 2 روز پيش
700 میلیون تومان
مساحت کف: 22 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر
قیمت هر متر مربع: 31/8 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد
آگهی توسط مالک 3 ماه و 2 روز پيش
12 میلیارد تومان
مساحت کف: 135 متر مربع
مساحت نیم طبقه بالکن: 30 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر
قیمت هر متر مربع: 88/8 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد - طول بر اصلی: 10 متر
انباری: 65 متر مربع
آگهی توسط مشاور املاک 3 ماه و 1 روز پيش
400 میلیون تومان
مساحت کف: 40 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر
قیمت هر متر مربع: 10 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد - طول بر اصلی: 3 متر
آگهی توسط مالک 2 ماه و 25 روز پيش
700 میلیون تومان
مساحت کف: 14 متر مربع
موقعیت: مغازه داخل پاساژ
قیمت هر متر مربع: 50 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد
آگهی توسط مالک 2 ماه و 25 روز پيش
3/5 میلیارد تومان
مساحت کف: 130 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر
قیمت هر متر مربع: 26/9 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد - طول بر اصلی: 10 متر
آگهی توسط مالک 2 ماه و 24 روز پيش
1/5 میلیارد تومان
مساحت کف: 30 متر مربع
مساحت نیم طبقه بالکن: 30 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر
قیمت هر متر مربع: 50 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد - طول بر اصلی: 4 متر
آگهی توسط مالک 2 ماه و 23 روز پيش
1/2 میلیارد تومان
مساحت کف: 116 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر
قیمت هر متر مربع: 10/3 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد - طول بر اصلی: 4 متر
انباری: 20 متر مربع
آگهی توسط مالک 2 ماه و 23 روز پيش
165 میلیون تومان
مساحت کف: 55 متر مربع
موقعیت: مغازه داخل پاساژ
قیمت هر متر مربع: 3 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد
آگهی توسط مالک 2 ماه و 15 روز پيش
3/5 میلیارد تومان
مساحت کف: 170 متر مربع
مساحت نیم طبقه بالکن: 8 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر
قیمت هر متر مربع: 20/5 میلیون تومان
تعداد بر:2 عدد - طول بر اصلی: 14 متر
آگهی توسط مالک 2 ماه و 13 روز پيش