جستجوی خود را دقیق تر کنید
قیمت کل

مساحت کف

نوع بنا
}

خرید مغازه - تجاری تهران

نوع معامله:
نوع ملک:

استان:
شهر:

قیمت کل 400 میلیون تومان
مساحت کف: 62 متر مربع
موقعیت: مغازه داخل پاساژ

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر مربع: 6/4 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد
آگهی توسط مشاور املاک
1 ماه و 3 روز پيش ثبت شده
قیمت کل 400 میلیون تومان
مساحت کف: 25 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر مربع: 16 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد - طول بر اصلی: 5 متر
آگهی توسط مالک
1 ماه و 4 روز پيش ثبت شده
قیمت کل 280 میلیون تومان
مساحت کف: 24 متر مربع
مساحت نیم طبقه بالکن: 8 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر مربع: 11/6 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد - طول بر اصلی: 4 متر
آگهی توسط مالک
1 ماه و 4 روز پيش ثبت شده
قیمت کل 100 میلیون تومان
مساحت کف: 7 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر مربع: 14/2 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد - طول بر اصلی: 3 متر
آگهی توسط مالک
1 ماه و 4 روز پيش ثبت شده
قیمت کل 300 میلیون تومان
مساحت کف: 15 متر مربع
مساحت نیم طبقه بالکن: 15 متر مربع
موقعیت: مغازه داخل پاساژ

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر مربع: 20 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد - طول بر اصلی: 2/2 متر
آگهی توسط مالک
1 ماه و 5 روز پيش ثبت شده
قیمت کل 1/3 میلیارد تومان
مساحت کف: 46 متر مربع
مساحت نیم طبقه بالکن: 11 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر مربع: 28/2 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد - طول بر اصلی: 4 متر
آگهی توسط مالک
1 ماه و 5 روز پيش ثبت شده
قیمت کل 600 میلیون تومان
مساحت کف: 30 متر مربع
موقعیت: مغازه داخل پاساژ

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر مربع: 20 میلیون تومان
تعداد بر:2 عدد - طول بر اصلی: 5/5 متر
آگهی توسط مالک
1 ماه و 9 روز پيش ثبت شده
قیمت کل 700 میلیون تومان
مساحت کف: 20 متر مربع
موقعیت: مغازه داخل پاساژ

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر مربع: 35 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد - طول بر اصلی: 4 متر
آگهی توسط مالک
1 ماه و 12 روز پيش ثبت شده
قیمت کل 170 میلیون تومان
مساحت کف: 7 متر مربع
مساحت نیم طبقه بالکن: 2 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر مربع: 24/2 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد
آگهی توسط مشاور املاک
1 ماه و 13 روز پيش ثبت شده
قیمت کل 735 میلیون تومان
مساحت کف: 31 متر مربع
موقعیت: مغازه داخل پاساژ

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر مربع: 23/7 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد - طول بر اصلی: 5 متر
آگهی توسط مالک
1 ماه و 14 روز پيش ثبت شده