جستجوی خود را دقیق تر کنید
قیمت کل

مساحت کف

نوع بنا
}

خرید مغازه - تجاری تهران

نوع معامله:
نوع ملک:

استان:
شهر:

قیمت کل 5 میلیارد تومان
مساحت کف: 72 متر مربع
مساحت نیم طبقه بالکن: 97 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر مربع: 69/4 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد - طول بر اصلی: 10 متر
آگهی توسط مشاور املاک
22 روز و 5 ساعت پيش ثبت شده
قیمت کل 330 میلیون تومان
مساحت کف: 18 متر مربع
موقعیت: مغازه داخل پاساژ

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر مربع: 18/3 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد
آگهی توسط مالک
27 روز و 5 ساعت پيش ثبت شده
قیمت کل 650 میلیون تومان
مساحت کف: 27 متر مربع
مساحت نیم طبقه بالکن: 14 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر مربع: 24 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد - طول بر اصلی: 6 متر
آگهی توسط مالک
29 روز و 21 ساعت پيش ثبت شده
قیمت کل 400 میلیون تومان
مساحت کف: 47 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر مربع: 8/5 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد - طول بر اصلی: 6 متر
آگهی توسط مشاور املاک
1 ماه پيش ثبت شده
قیمت کل 2/5 میلیارد تومان
مساحت کف: 300 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر مربع: 8/3 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد - طول بر اصلی: 15 متر
آگهی توسط مالک
1 ماه و 1 روز پيش ثبت شده
قیمت کل 120 میلیون تومان
مساحت کف: 7 متر مربع
موقعیت: مغازه داخل پاساژ

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر مربع: 17/1 میلیون تومان
تعداد بر:3 عدد - طول بر اصلی: 1/4 متر
انباری: 2 متر مربع
آگهی توسط مالک
1 ماه و 2 روز پيش ثبت شده
قیمت کل 550 میلیون تومان
مساحت کف: 22 متر مربع
موقعیت: مغازه داخل پاساژ

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر مربع: 25 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد - طول بر اصلی: 120 متر
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مالک
1 ماه و 2 روز پيش ثبت شده
قیمت کل 10 میلیارد تومان
مساحت کف: 95 متر مربع
مساحت نیم طبقه بالکن: 45 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر مربع: 105/2 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد - طول بر اصلی: 4/5 متر
آگهی توسط مشاور املاک
1 ماه و 3 روز پيش ثبت شده
قیمت کل 600 میلیون تومان
مساحت کف: 13 متر مربع
موقعیت: مغازه داخل پاساژ

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر مربع: 46/1 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد - طول بر اصلی: 3 متر
آگهی توسط مالک
1 ماه و 4 روز پيش ثبت شده
قیمت کل 1/4 میلیارد تومان
مساحت کف: 529 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر مربع: 2/6 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد
انباری: 20 متر مربع
آگهی توسط مالک
1 ماه و 5 روز پيش ثبت شده