جستجوی خود را دقیق تر کنید
قیمت کل

مساحت کف

نوع بنا
}

خرید مغازه - تجاری تهران

نوع معامله:
نوع ملک:

استان:
شهر:

قیمت کل 780 میلیون تومان
مساحت کف: 35 متر مربع
مساحت نیم طبقه بالکن: 6 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر مربع: 22/2 میلیون تومان
تعداد بر:2 عدد - طول بر اصلی: 6 متر
آگهی توسط مالک
1 ماه و 16 روز پيش ثبت شده
قیمت کل 200 میلیون تومان
مساحت کف: 12 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر مربع: 16/6 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد - طول بر اصلی: 4 متر
آگهی توسط مشاور املاک
1 ماه و 17 روز پيش ثبت شده
قیمت کل 450 میلیون تومان
مساحت کف: 40 متر مربع
مساحت نیم طبقه بالکن: 80 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر مربع: 11/2 میلیون تومان
تعداد بر:2 عدد - طول بر اصلی: 7 متر
انباری: 80 متر مربع
آگهی توسط مالک
1 ماه و 18 روز پيش ثبت شده
قیمت کل 1/8 میلیارد تومان
مساحت کف: 12 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر مربع: 150 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد - طول بر اصلی: 6 متر
آگهی توسط مشاور املاک
1 ماه و 18 روز پيش ثبت شده
قیمت کل 300 میلیون تومان
مساحت کف: 27 متر مربع
مساحت نیم طبقه بالکن: 26 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر مربع: 11/1 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد - طول بر اصلی: 4 متر
آگهی توسط مشاور املاک
1 ماه و 21 روز پيش ثبت شده
قیمت کل 12/65 میلیارد تومان
مساحت کف: 65 متر مربع
مساحت نیم طبقه بالکن: 57 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر مربع: 194/6 میلیون تومان
تعداد بر:2 عدد - طول بر اصلی: 17 متر
آگهی توسط مالک
1 ماه و 21 روز پيش ثبت شده
قیمت کل 1/6 میلیارد تومان
مساحت کف: 28 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر مربع: 57/1 میلیون تومان
تعداد بر:2 عدد
آگهی توسط مشاور املاک
1 ماه و 29 روز پيش ثبت شده
قیمت کل 750 میلیون تومان
مساحت کف: 30 متر مربع
مساحت نیم طبقه بالکن: 30 متر مربع
موقعیت: مغازه داخل پاساژ

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر مربع: 25 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد - طول بر اصلی: 4 متر
آگهی توسط مالک
2 ماه و 1 روز پيش ثبت شده
قیمت کل 420 میلیون تومان
مساحت کف: 35 متر مربع
مساحت نیم طبقه بالکن: 2 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر مربع: 12 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد - طول بر اصلی: 7 متر
آگهی توسط مالک
2 ماه پيش ثبت شده
قیمت کل 614 میلیون تومان
مساحت کف: 18 متر مربع
موقعیت: مغازه داخل پاساژ

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر مربع: 34/1 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد
آگهی توسط مالک
1 ماه و 29 روز پيش ثبت شده