جستجوی خود را دقیق تر کنید
قیمت کل

مساحت کف

نوع بنا
}

خرید مغازه - تجاری تهران

نوع معامله:
نوع ملک:

استان:
شهر:

قیمت کل 2 میلیارد تومان
مساحت کف: 63 متر مربع
موقعیت: مغازه داخل پاساژ

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر مربع: 31/7 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد - طول بر اصلی: 5 متر
آگهی توسط مالک
27 روز و 9 ساعت پيش ثبت شده
قیمت کل 980 میلیون تومان
مساحت کف: 140 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر مربع: 7 میلیون تومان
تعداد بر:2 عدد
آگهی توسط مالک
27 روز و 16 ساعت پيش ثبت شده
قیمت کل 120 میلیون تومان
مساحت کف: 15 متر مربع
موقعیت: مغازه داخل پاساژ

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر مربع: 8 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد
آگهی توسط مالک
27 روز و 18 ساعت پيش ثبت شده
قیمت کل 2/95 میلیارد تومان
مساحت کف: 59 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر مربع: 50 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد - طول بر اصلی: 8 متر
آگهی توسط مالک
27 روز و 20 ساعت پيش ثبت شده
قیمت کل 1/8 میلیارد تومان
مساحت کف: 60 متر مربع
مساحت نیم طبقه بالکن: 11 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر مربع: 30 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد - طول بر اصلی: 11 متر
پارکینگ: 3 عدد - انباری: 35 متر مربع
آگهی توسط مالک
27 روز و 23 ساعت پيش ثبت شده
قیمت کل 1/4 میلیارد تومان
مساحت کف: 30 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر مربع: 46/6 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد - طول بر اصلی: 4 متر
انباری: 15 متر مربع
آگهی توسط مالک
28 روز و 5 ساعت پيش ثبت شده
قیمت کل 7/5 میلیارد تومان
مساحت کف: 260 متر مربع
مساحت نیم طبقه بالکن: 60 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر مربع: 28/8 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد - طول بر اصلی: 17 متر
پارکینگ: 7 عدد - انباری: 15 متر مربع
آگهی توسط مالک
1 ماه و 2 روز پيش ثبت شده
قیمت کل 350 میلیون تومان
مساحت کف: 28 متر مربع
موقعیت: مغازه داخل پاساژ

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر مربع: 12/5 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد - طول بر اصلی: 4 متر
آگهی توسط مالک
1 ماه و 1 روز پيش ثبت شده
قیمت کل 165 میلیون تومان
مساحت کف: 14 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر مربع: 11/7 میلیون تومان
تعداد بر:3 عدد - طول بر اصلی: 5/5 متر
آگهی توسط مالک
1 ماه پيش ثبت شده
قیمت کل 15/12 میلیارد تومان
مساحت کف: 168 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر مربع: 90 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد - طول بر اصلی: 17 متر
آگهی توسط مشاور املاک
28 روز و 6 ساعت پيش ثبت شده