جستجوی خود را دقیق تر کنید
قیمت کل

مساحت کف

نوع بنا
}

خرید مغازه - تجاری تهران

نوع معامله:
نوع ملک:

استان:
شهر:

قیمت کل 2/3 میلیارد تومان
مساحت کف: 120 متر مربع
موقعیت: مغازه داخل پاساژ

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر مربع: 19/1 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد
آگهی توسط مالک
1 ماه و 4 روز پيش ثبت شده
قیمت کل 680 میلیون تومان
مساحت کف: 17 متر مربع
موقعیت: مغازه داخل پاساژ

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر مربع: 40 میلیون تومان
تعداد بر:2 عدد - طول بر اصلی: 12 متر
آگهی توسط مالک
1 ماه و 4 روز پيش ثبت شده
قیمت کل 1/4 میلیارد تومان
مساحت کف: 29 متر مربع
موقعیت: مغازه داخل پاساژ

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر مربع: 48/2 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد
آگهی توسط مالک
1 ماه و 11 روز پيش ثبت شده
قیمت کل 527 میلیون تومان
مساحت کف: 31 متر مربع
مساحت نیم طبقه بالکن: 21 متر مربع
موقعیت: مغازه داخل پاساژ

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر مربع: 17 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد - طول بر اصلی: 6 متر
پارکینگ: 1 عدد - انباری: 4 متر مربع
آگهی توسط مشاور املاک
1 ماه و 12 روز پيش ثبت شده
قیمت کل 50 میلیارد تومان
مساحت کف: 350 متر مربع
مساحت نیم طبقه بالکن: 120 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر مربع: 142/8 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد - طول بر اصلی: 20 متر
پارکینگ: بیش از 7
آگهی توسط مالک
1 ماه و 13 روز پيش ثبت شده
قیمت کل 1/49 میلیارد تومان
مساحت کف: 18 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر مربع: 82/7 میلیون تومان
تعداد بر:2 عدد - طول بر اصلی: 3 متر
آگهی توسط مالک
1 ماه و 14 روز پيش ثبت شده
قیمت کل 1/6 میلیارد تومان
مساحت کف: 20 متر مربع
مساحت نیم طبقه بالکن: 20 متر مربع
موقعیت: مغازه داخل پاساژ

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر مربع: 80 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد - طول بر اصلی: 3 متر
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مشاور املاک
1 ماه و 16 روز پيش ثبت شده
قیمت کل 6/7 میلیارد تومان
مساحت کف: 67 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر مربع: 100 میلیون تومان
تعداد بر:2 عدد - طول بر اصلی: 15 متر
آگهی توسط مالک
1 ماه و 16 روز پيش ثبت شده
قیمت کل 1/8 میلیارد تومان
مساحت کف: 25 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر مربع: 72 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد - طول بر اصلی: 3/5 متر
انباری: 19 متر مربع
آگهی توسط مالک
1 ماه و 14 روز پيش ثبت شده
قیمت کل 750 میلیون تومان
مساحت کف: 20 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر مربع: 37/5 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد - طول بر اصلی: 4 متر
آگهی توسط مالک
1 ماه و 14 روز پيش ثبت شده