جستجوی خود را دقیق تر کنید
قیمت کل

مساحت کف

نوع بنا
}

خرید مغازه - تجاری تهران

نوع معامله:
نوع ملک:

استان:
شهر:

قیمت کل 600 میلیون تومان
مساحت کف: 17 متر مربع
موقعیت: مغازه داخل پاساژ

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر مربع: 35/2 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد - طول بر اصلی: 4 متر
آگهی توسط مالک
14 روز پيش ثبت شده
قیمت کل 6/541 میلیارد تومان
مساحت کف: 128 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر مربع: 51/1 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد - طول بر اصلی: 6 متر
آگهی توسط مالک
15 روز و 6 ساعت پيش ثبت شده
قیمت کل 2/976 میلیارد تومان
مساحت کف: 124 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر مربع: 24 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد - طول بر اصلی: 3 متر
انباری: 30 متر مربع
آگهی توسط مشاور املاک
15 روز و 11 ساعت پيش ثبت شده
قیمت کل 450 میلیون تومان
مساحت کف: 16 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر مربع: 28/1 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد
آگهی توسط مالک
16 روز و 2 ساعت پيش ثبت شده
قیمت کل 211 میلیون تومان
مساحت کف: 11 متر مربع
موقعیت: مغازه داخل پاساژ

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر مربع: 19/1 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد - طول بر اصلی: 4 متر
آگهی توسط مالک
17 روز و 2 ساعت پيش ثبت شده
قیمت کل 460 میلیون تومان
مساحت کف: 28 متر مربع
موقعیت: مغازه داخل پاساژ

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر مربع: 16/4 میلیون تومان
تعداد بر:2 عدد - طول بر اصلی: 8 متر
آگهی توسط مالک
18 روز و 19 ساعت پيش ثبت شده
قیمت کل 800 میلیون تومان
مساحت کف: 11 متر مربع
موقعیت: مغازه داخل پاساژ

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر مربع: 72/7 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد - طول بر اصلی: 3 متر
آگهی توسط مالک
25 روز و 12 ساعت پيش ثبت شده
قیمت کل 150 میلیون تومان
مساحت کف: 12 متر مربع
موقعیت: مغازه داخل پاساژ

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر مربع: 12/5 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد
آگهی توسط مالک
25 روز و 12 ساعت پيش ثبت شده
قیمت کل 600 میلیون تومان
مساحت کف: 17 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر مربع: 35/2 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد - طول بر اصلی: 3 متر
آگهی توسط مالک
24 روز و 17 ساعت پيش ثبت شده
قیمت کل 400 میلیون تومان
مساحت کف: 32 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر مربع: 12/5 میلیون تومان
تعداد بر:2 عدد - طول بر اصلی: 5 متر
آگهی توسط مالک
20 روز و 12 ساعت پيش ثبت شده