جستجوی خود را دقیق تر کنید
قیمت کل

مساحت کف

نوع بنا
}

خرید مغازه - تجاری تهران

نوع معامله:
نوع ملک:

استان:
شهر:

قیمت کل 260 میلیون تومان
مساحت کف: 13 متر مربع
موقعیت: مغازه داخل پاساژ

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر مربع: 20 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد - طول بر اصلی: 10 متر
آگهی توسط مالک
20 روز و 17 ساعت پيش ثبت شده
قیمت کل 680 میلیون تومان
مساحت کف: 14 متر مربع
موقعیت: مغازه داخل پاساژ

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر مربع: 48/5 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد - طول بر اصلی: 2/5 متر
آگهی توسط مالک
22 روز و 22 ساعت پيش ثبت شده
قیمت کل 550 میلیون تومان
مساحت کف: 22 متر مربع
موقعیت: مغازه داخل پاساژ

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر مربع: 25 میلیون تومان
تعداد بر:2 عدد - طول بر اصلی: 7 متر
پارکینگ: 1 عدد - انباری: 5 متر مربع
آگهی توسط مشاور املاک
23 روز و 17 ساعت پيش ثبت شده
قیمت کل 20 میلیارد تومان
مساحت کف: 48 متر مربع
مساحت نیم طبقه بالکن: 48 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر مربع: 416/6 میلیون تومان
تعداد بر:3 عدد - طول بر اصلی: 8 متر
آگهی توسط مالک
24 روز و 4 ساعت پيش ثبت شده
قیمت کل 13/6 میلیارد تومان
مساحت کف: 680 متر مربع
مساحت نیم طبقه بالکن: 900 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر مربع: 20 میلیون تومان
تعداد بر:3 عدد
آگهی توسط مالک
24 روز و 5 ساعت پيش ثبت شده
قیمت کل 150 میلیون تومان
مساحت کف: 12 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر مربع: 12/5 میلیون تومان
تعداد بر:2 عدد
آگهی توسط مالک
24 روز و 19 ساعت پيش ثبت شده
قیمت کل 700 میلیون تومان
مساحت کف: 17 متر مربع
موقعیت: مغازه داخل پاساژ

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر مربع: 41/1 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد - طول بر اصلی: 4 متر
آگهی توسط مالک
24 روز و 21 ساعت پيش ثبت شده
قیمت کل 420 میلیون تومان
مساحت کف: 21 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر مربع: 20 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد - طول بر اصلی: 6 متر
آگهی توسط مالک
28 روز و 3 ساعت پيش ثبت شده
قیمت کل 6/75 میلیارد تومان
مساحت کف: 135 متر مربع
موقعیت: مغازه داخل پاساژ

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر مربع: 50 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد - طول بر اصلی: 5 متر
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مالک
29 روز و 2 ساعت پيش ثبت شده
قیمت کل 1/86 میلیارد تومان
مساحت کف: 44 متر مربع
موقعیت: مغازه داخل پاساژ

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر مربع: 42/2 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد - طول بر اصلی: 5 متر
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مالک
29 روز و 3 ساعت پيش ثبت شده