جستجوی خود را دقیق تر کنید
قیمت کل

مساحت کف

نوع بنا
}

خرید مغازه - تجاری تهران

نوع معامله:
نوع ملک:

استان:
شهر:

قیمت کل 174 میلیون تومان
مساحت کف: 24 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر مربع: 7/2 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد - طول بر اصلی: 3 متر
آگهی توسط مالک
13 روز و 18 ساعت پيش ثبت شده
قیمت کل 247 میلیون تومان
مساحت کف: 19 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر مربع: 13 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مالک
13 روز و 22 ساعت پيش ثبت شده
قیمت کل 180 میلیون تومان
مساحت کف: 7 متر مربع
مساحت نیم طبقه بالکن: 2 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر مربع: 25/7 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد
آگهی توسط مشاور املاک
16 روز و 15 ساعت پيش ثبت شده
قیمت کل 2 میلیارد تومان
مساحت کف: 30 متر مربع
مساحت نیم طبقه بالکن: 30 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر مربع: 66/6 میلیون تومان
تعداد بر:2 عدد - طول بر اصلی: 5 متر
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مشاور املاک
16 روز و 15 ساعت پيش ثبت شده
قیمت کل 700 میلیون تومان
مساحت کف: 24 متر مربع
موقعیت: مغازه داخل پاساژ

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر مربع: 29/1 میلیون تومان
تعداد بر:2 عدد
آگهی توسط مالک
16 روز و 20 ساعت پيش ثبت شده
قیمت کل 200 میلیون تومان
مساحت کف: 18 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر مربع: 11/1 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد - طول بر اصلی: 5 متر
آگهی توسط مشاور املاک
20 روز و 22 ساعت پيش ثبت شده
قیمت کل 750 میلیون تومان
مساحت کف: 25 متر مربع
مساحت نیم طبقه بالکن: 25 متر مربع
موقعیت: مغازه داخل پاساژ

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر مربع: 30 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد - طول بر اصلی: 5 متر
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مشاور املاک
1 ماه و 7 روز پيش ثبت شده
قیمت کل 240 میلیون تومان
مساحت کف: 20 متر مربع
مساحت نیم طبقه بالکن: 20 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر مربع: 12 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد - طول بر اصلی: 20 متر
انباری: 20 متر مربع
آگهی توسط مشاور املاک
29 روز و 14 ساعت پيش ثبت شده
قیمت کل 150 میلیون تومان
مساحت کف: 13 متر مربع
مساحت نیم طبقه بالکن: 1 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر مربع: 11/5 میلیون تومان
تعداد بر:2 عدد - طول بر اصلی: 3/3 متر
آگهی توسط مالک
23 روز و 17 ساعت پيش ثبت شده
قیمت کل 432 میلیون تومان
مساحت کف: 24 متر مربع
مساحت نیم طبقه بالکن: 8 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر مربع: 18 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد
آگهی توسط مالک
21 روز و 22 ساعت پيش ثبت شده