جستجوی خود را دقیق تر کنید
قیمت کل

مساحت کف

نوع بنا
}

خرید مغازه - تجاری تهران

نوع معامله:
نوع ملک:

استان:
شهر:

قیمت کل 240 میلیون تومان
مساحت کف: 18 متر مربع
مساحت نیم طبقه بالکن: 13 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر مربع: 13/3 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد - طول بر اصلی: 4 متر
آگهی توسط مالک
13 روز و 17 ساعت پيش ثبت شده
قیمت کل 985 میلیون تومان
مساحت کف: 22 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر مربع: 44/7 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد - طول بر اصلی: 3 متر
آگهی توسط مشاور املاک
13 روز و 21 ساعت پيش ثبت شده
قیمت کل 820 میلیون تومان
مساحت کف: 15 متر مربع
مساحت نیم طبقه بالکن: 4 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر مربع: 54/6 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد - طول بر اصلی: 2 متر
آگهی توسط مشاور املاک
13 روز و 21 ساعت پيش ثبت شده
قیمت کل 680 میلیون تومان
مساحت کف: 65 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر مربع: 10/4 میلیون تومان
تعداد بر:2 عدد - طول بر اصلی: 13 متر
آگهی توسط مالک
16 روز و 23 ساعت پيش ثبت شده
قیمت کل 154 میلیون تومان
مساحت کف: 14 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر مربع: 11 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد - طول بر اصلی: 4/5 متر
آگهی توسط مالک
21 روز و 18 ساعت پيش ثبت شده
قیمت کل 2/25 میلیارد تومان
مساحت کف: 120 متر مربع
مساحت نیم طبقه بالکن: 33 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر مربع: 18/7 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد - طول بر اصلی: 6 متر
پارکینگ: بیش از 7 - انباری: 22 متر مربع
آگهی توسط مالک
22 روز و 3 ساعت پيش ثبت شده
قیمت کل 295 میلیون تومان
مساحت کف: 11 متر مربع
موقعیت: مغازه داخل پاساژ

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر مربع: 26/8 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد
آگهی توسط مالک
25 روز و 2 ساعت پيش ثبت شده
قیمت کل 255 میلیون تومان
مساحت کف: 18 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر مربع: 14/1 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد - طول بر اصلی: 4 متر
آگهی توسط مشاور املاک
24 روز و 13 ساعت پيش ثبت شده
قیمت کل 185 میلیون تومان
مساحت کف: 12 متر مربع
مساحت نیم طبقه بالکن: 7 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر مربع: 15/4 میلیون تومان
تعداد بر:4 عدد - طول بر اصلی: 3 متر
آگهی توسط مالک
23 روز و 23 ساعت پيش ثبت شده
قیمت کل 1/85 میلیارد تومان
مساحت کف: 19 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر مربع: 97/3 میلیون تومان
تعداد بر:2 عدد - طول بر اصلی: 5 متر
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مالک
22 روز و 22 ساعت پيش ثبت شده