جستجوی خود را دقیق تر کنید
قیمت کل

مساحت کف

نوع بنا
}

خرید مغازه - تجاری تهران

نوع معامله:
نوع ملک:

استان:
شهر:

قیمت کل 4 میلیارد تومان
مساحت کف: 230 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر مربع: 17/3 میلیون تومان
تعداد بر:2 عدد
آگهی توسط مالک
15 روز و 2 ساعت پيش ثبت شده
قیمت کل 205 میلیون تومان
مساحت کف: 18 متر مربع
موقعیت: مغازه داخل پاساژ

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر مربع: 11/3 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد - طول بر اصلی: 3 متر
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مالک
15 روز و 8 ساعت پيش ثبت شده
قیمت کل 4/2 میلیارد تومان
مساحت کف: 115 متر مربع
مساحت نیم طبقه بالکن: 125 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر مربع: 36/5 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد - طول بر اصلی: 6 متر
انباری: 125 متر مربع
آگهی توسط مالک
19 روز و 5 ساعت پيش ثبت شده
قیمت کل 300 میلیون تومان
مساحت کف: 32 متر مربع
مساحت نیم طبقه بالکن: 15 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر مربع: 9/3 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد - طول بر اصلی: 4 متر
آگهی توسط مالک
19 روز و 10 ساعت پيش ثبت شده
قیمت کل 13/5 میلیارد تومان
مساحت کف: 390 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر مربع: 34/6 میلیون تومان
تعداد بر:2 عدد - طول بر اصلی: 14 متر
آگهی توسط مشاور املاک
19 روز و 12 ساعت پيش ثبت شده
قیمت کل 180 میلیون تومان
مساحت کف: 7 متر مربع
مساحت نیم طبقه بالکن: 2 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر مربع: 25/7 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد
آگهی توسط مشاور املاک
20 روز و 2 ساعت پيش ثبت شده
قیمت کل 200 میلیون تومان
مساحت کف: 18 متر مربع
مساحت نیم طبقه بالکن: 18 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر مربع: 11/1 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد - طول بر اصلی: 4 متر
آگهی توسط مالک
25 روز و 17 ساعت پيش ثبت شده
قیمت کل 6/5 میلیارد تومان
مساحت کف: 100 متر مربع
مساحت نیم طبقه بالکن: 90 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر مربع: 65 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد - طول بر اصلی: 8/5 متر
انباری: 90 متر مربع
آگهی توسط مالک
25 روز و 17 ساعت پيش ثبت شده
قیمت کل 2/35 میلیارد تومان
مساحت کف: 64 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر مربع: 36/7 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد - طول بر اصلی: 3 متر
آگهی توسط مالک
25 روز و 11 ساعت پيش ثبت شده
قیمت کل 325 میلیون تومان
مساحت کف: 25 متر مربع
موقعیت: مغازه داخل پاساژ

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر مربع: 13 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد - طول بر اصلی: 4 متر
آگهی توسط مالک
25 روز و 4 ساعت پيش ثبت شده