جستجوی خود را دقیق تر کنید
قیمت کل

مساحت کف

نوع بنا

محله ها

خريد مغازه در تهران

520 میلیون تومان
مساحت کف: 40 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر
قیمت هر متر مربع: 13 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد - طول بر اصلی: 11 متر
آگهی توسط مالک 27 روز و 10 ساعت پيش
935/6 میلیون تومان
مساحت کف: 24 متر مربع
موقعیت: مغازه داخل پاساژ
قیمت هر متر مربع: 38/9 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد
آگهی توسط مالک 27 روز و 11 ساعت پيش
360 میلیون تومان
مساحت کف: 20 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر
قیمت هر متر مربع: 18 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد - طول بر اصلی: 4 متر
آگهی توسط مالک 29 روز و 10 ساعت پيش
750 میلیون تومان
مساحت کف: 25 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر
قیمت هر متر مربع: 30 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد - طول بر اصلی: 5 متر
انباری: 20 متر مربع
آگهی توسط مشاور املاک 1 ماه و 1 روز پيش
200 میلیون تومان
مساحت کف: 20 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر
قیمت هر متر مربع: 10 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد - طول بر اصلی: 4 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 2 روز پيش
392 میلیون تومان
مساحت کف: 14 متر مربع
موقعیت: مغازه داخل پاساژ
قیمت هر متر مربع: 28 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد
انباری: 4 متر مربع
آگهی توسط مالک 1 ماه و 3 روز پيش
1/2 میلیارد تومان
مساحت کف: 45 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر
قیمت هر متر مربع: 26/6 میلیون تومان
تعداد بر:2 عدد - طول بر اصلی: 6 متر
آگهی توسط مشاور املاک 1 ماه و 3 روز پيش
5/5 میلیارد تومان
مساحت کف: 165 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر
قیمت هر متر مربع: 33/3 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد - طول بر اصلی: 6 متر
آگهی توسط مشاور املاک 1 ماه و 5 روز پيش
220 میلیون تومان
مساحت کف: 16 متر مربع
موقعیت: مغازه داخل پاساژ
قیمت هر متر مربع: 13/7 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد - طول بر اصلی: 3/5 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 5 روز پيش
200 میلیون تومان
مساحت کف: 24 متر مربع
مساحت نیم طبقه بالکن: 24 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر
قیمت هر متر مربع: 8/3 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد - طول بر اصلی: 4 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 6 روز پيش
600 میلیون تومان
مساحت کف: 18 متر مربع
مساحت نیم طبقه بالکن: 16 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر
قیمت هر متر مربع: 33/3 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد - طول بر اصلی: 3 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 6 روز پيش
1/6 میلیارد تومان
مساحت کف: 14 متر مربع
مساحت نیم طبقه بالکن: 12 متر مربع
موقعیت: مغازه داخل پاساژ
قیمت هر متر مربع: 114/2 میلیون تومان
تعداد بر:2 عدد - طول بر اصلی: 20 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 8 روز پيش
380 میلیون تومان
مساحت کف: 18 متر مربع
مساحت نیم طبقه بالکن: 9 متر مربع
موقعیت: مغازه داخل پاساژ
قیمت هر متر مربع: 21/1 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد - طول بر اصلی: 4 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 9 روز پيش
600 میلیون تومان
مساحت کف: 10 متر مربع
موقعیت: مغازه داخل پاساژ
قیمت هر متر مربع: 60 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد - طول بر اصلی: 3/5 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 10 روز پيش
9/5 میلیارد تومان
مساحت کف: 60 متر مربع
مساحت نیم طبقه بالکن: 4 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر
قیمت هر متر مربع: 158/3 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد - طول بر اصلی: 9 متر
انباری: 5 متر مربع
آگهی توسط مشاور املاک 1 ماه و 10 روز پيش
300 میلیون تومان
مساحت کف: 18 متر مربع
موقعیت: مغازه داخل پاساژ
قیمت هر متر مربع: 16/6 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد - طول بر اصلی: 3/5 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 23 روز پيش
363 میلیون تومان
مساحت کف: 33 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر
قیمت هر متر مربع: 11 میلیون تومان
تعداد بر:2 عدد - طول بر اصلی: 7 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 23 روز پيش
200 میلیون تومان
مساحت کف: 8 متر مربع
موقعیت: مغازه داخل پاساژ
قیمت هر متر مربع: 25 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد - طول بر اصلی: 20 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 23 روز پيش
1/2 میلیارد تومان
مساحت کف: 29 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر
قیمت هر متر مربع: 41/3 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد - طول بر اصلی: 5 متر
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مشاور املاک 1 ماه و 18 روز پيش
1/2 میلیارد تومان
مساحت کف: 15 متر مربع
موقعیت: مغازه داخل پاساژ
قیمت هر متر مربع: 80 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد - طول بر اصلی: 5 متر
آگهی توسط مشاور املاک 1 ماه و 16 روز پيش
1/15 میلیارد تومان
مساحت کف: 29 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر
قیمت هر متر مربع: 39/6 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد - طول بر اصلی: 5 متر
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مشاور املاک 1 ماه و 15 روز پيش
2 میلیارد تومان
مساحت کف: 308 متر مربع
مساحت نیم طبقه بالکن: 100 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر
قیمت هر متر مربع: 6/4 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد - طول بر اصلی: 4 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 15 روز پيش
1/484 میلیارد تومان
مساحت کف: 28 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر
قیمت هر متر مربع: 53 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد - طول بر اصلی: 4 متر
آگهی توسط مشاور املاک 1 ماه و 14 روز پيش
770 میلیون تومان
مساحت کف: 22 متر مربع
مساحت نیم طبقه بالکن: 6 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر
قیمت هر متر مربع: 35 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد - طول بر اصلی: 6 متر
انباری: 5 متر مربع
آگهی توسط مالک 1 ماه و 11 روز پيش
3/15 میلیارد تومان
مساحت کف: 63 متر مربع
مساحت نیم طبقه بالکن: 57 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر
قیمت هر متر مربع: 50 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد - طول بر اصلی: 7 متر
انباری: 57 متر مربع
آگهی توسط مالک 1 ماه و 10 روز پيش