جستجوی خود را دقیق تر کنید
قیمت کل

مساحت کف

نوع بنا
}

خرید مغازه - تجاری تهران

نوع معامله:
نوع ملک:

استان:
شهر:

قیمت کل 4 میلیارد تومان
مساحت کف: 100 متر مربع
مساحت نیم طبقه بالکن: 100 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر مربع: 40 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد - طول بر اصلی: 3/6 متر
آگهی توسط مالک
22 روز و 13 ساعت پيش ثبت شده
قیمت کل 435 میلیون تومان
مساحت کف: 15 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر مربع: 29 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد
آگهی توسط مشاور املاک
24 روز و 16 ساعت پيش ثبت شده
قیمت کل 4/5 میلیارد تومان
مساحت کف: 206 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر مربع: 21/8 میلیون تومان
تعداد بر:2 عدد - طول بر اصلی: 10/6 متر
پارکینگ: 4 عدد
آگهی توسط مالک
25 روز و 9 ساعت پيش ثبت شده
قیمت کل 3/5 میلیارد تومان
مساحت کف: 70 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر مربع: 50 میلیون تومان
تعداد بر:2 عدد - طول بر اصلی: 17 متر
پارکینگ: بیش از 7
آگهی توسط مشاور املاک
25 روز و 16 ساعت پيش ثبت شده
قیمت کل 252 میلیون تومان
مساحت کف: 24 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر مربع: 10/5 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد - طول بر اصلی: 6 متر
آگهی توسط مالک
26 روز و 9 ساعت پيش ثبت شده
قیمت کل 350 میلیون تومان
مساحت کف: 17 متر مربع
موقعیت: مغازه داخل پاساژ

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر مربع: 20/5 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد - طول بر اصلی: 17 متر
آگهی توسط مالک
26 روز و 10 ساعت پيش ثبت شده
قیمت کل 1/5 میلیارد تومان
مساحت کف: 50 متر مربع
موقعیت: مغازه داخل پاساژ

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر مربع: 30 میلیون تومان
تعداد بر:2 عدد
آگهی توسط مالک
26 روز و 18 ساعت پيش ثبت شده
قیمت کل 4/32 میلیارد تومان
مساحت کف: 140 متر مربع
مساحت نیم طبقه بالکن: 30 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر مربع: 30/8 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد
آگهی توسط مالک
26 روز و 20 ساعت پيش ثبت شده
قیمت کل 110 میلیون تومان
مساحت کف: 14 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر مربع: 7/8 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد - طول بر اصلی: 3 متر
آگهی توسط مالک
27 روز و 6 ساعت پيش ثبت شده
قیمت کل 400 میلیون تومان
مساحت کف: 62 متر مربع
موقعیت: مغازه داخل پاساژ

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر مربع: 6/4 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد
آگهی توسط مشاور املاک
29 روز و 18 ساعت پيش ثبت شده