جستجوی خود را دقیق تر کنید
قیمت کل

مساحت کف

نوع بنا
}

خرید مغازه - تجاری تهران

نوع معامله:
نوع ملک:

استان:
شهر:

قیمت کل 120 میلیون تومان
مساحت کف: 15 متر مربع
موقعیت: مغازه داخل پاساژ

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر مربع: 8 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد - طول بر اصلی: 15 متر
آگهی توسط مشاور املاک
19 روز و 1 ساعت پيش ثبت شده
قیمت کل 650 میلیون تومان
مساحت کف: 43 متر مربع
موقعیت: مغازه داخل پاساژ

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر مربع: 15/1 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد - طول بر اصلی: 6 متر
پارکینگ: بیش از 7
آگهی توسط مالک
21 روز و 5 ساعت پيش ثبت شده
قیمت کل 423 میلیون تومان
مساحت کف: 47 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر مربع: 9 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد - طول بر اصلی: 12 متر
آگهی توسط مشاور املاک
23 روز و 4 ساعت پيش ثبت شده
قیمت کل 130 میلیون تومان
مساحت کف: 12 متر مربع
موقعیت: مغازه داخل پاساژ

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر مربع: 10/8 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد
پارکینگ: بیش از 7
آگهی توسط مالک
24 روز و 4 ساعت پيش ثبت شده
قیمت کل 500 میلیون تومان
مساحت کف: 40 متر مربع
مساحت نیم طبقه بالکن: 16 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر مربع: 12/5 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد - طول بر اصلی: 4 متر
آگهی توسط مالک
24 روز و 9 ساعت پيش ثبت شده
قیمت کل 105 میلیون تومان
مساحت کف: 15 متر مربع
موقعیت: مغازه داخل پاساژ

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر مربع: 7 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد
آگهی توسط مالک
24 روز و 9 ساعت پيش ثبت شده
قیمت کل 144 میلیون تومان
مساحت کف: 24 متر مربع
موقعیت: مغازه داخل پاساژ

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر مربع: 6 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد - طول بر اصلی: 4 متر
آگهی توسط مالک
24 روز و 10 ساعت پيش ثبت شده
قیمت کل 85 میلیون تومان
مساحت کف: 6 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر مربع: 14/1 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد - طول بر اصلی: 5 متر
آگهی توسط مالک
24 روز و 11 ساعت پيش ثبت شده
قیمت کل 450 میلیون تومان
مساحت کف: 12 متر مربع
موقعیت: مغازه داخل پاساژ

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر مربع: 37/5 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد
آگهی توسط مالک
25 روز و 8 ساعت پيش ثبت شده
قیمت کل 650 میلیون تومان
مساحت کف: 16 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر مربع: 40/6 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد - طول بر اصلی: 4 متر
آگهی توسط مالک
26 روز و 3 ساعت پيش ثبت شده