جستجوی خود را دقیق تر کنید
قیمت کل

زیربنا

نوع بنا
}

خرید خانه مشهد

نوع معامله:
نوع ملک:

استان:
شهر:

قیمت کل 70 میلیون تومان
زیر بنا: 80 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1394

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر مربع: 875 هزار تومان
نوع بنا: اپارتمان مسکونی
1 عدد
آگهی توسط مشاور املاک
1 روز و 9 ساعت پيش ثبت شده
قیمت کل 2/4 میلیارد تومان
زیر بنا: 450 متر مربع
تعداد اتاق : 7 عدد
سال ساخت: 1382

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر مربع: 5/3 میلیون تومان
نوع بنا: خانه مسکونی
بیش از 7
آگهی توسط مالک
1 روز و 23 ساعت پيش ثبت شده
قیمت کل 210 میلیون تومان
زیر بنا: 84 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1394

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر مربع: 2/5 میلیون تومان
نوع بنا: اپارتمان مسکونی
1 عدد
آگهی توسط مالک
2 روز و 9 ساعت پيش ثبت شده
قیمت کل 1/16 میلیارد تومان
زیر بنا: 280 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1370

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر مربع: 4/1 میلیون تومان
نوع بنا: اپارتمان مسکونی
1 عدد
آگهی توسط مالک
5 روز و 4 ساعت پيش ثبت شده
قیمت کل 160 میلیون تومان
زیر بنا: 78 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1387

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر مربع: 2 میلیون تومان
نوع بنا: اپارتمان مسکونی
بیش از 7
آگهی توسط مالک
5 روز و 7 ساعت پيش ثبت شده
قیمت کل 230 میلیون تومان
زیر بنا: 105 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1381

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر مربع: 2/1 میلیون تومان
نوع بنا: اپارتمان مسکونی
1 عدد
آگهی توسط مالک
7 روز و 1 ساعت پيش ثبت شده
قیمت کل 35 میلیون تومان
زیر بنا: 40 متر مربع
تعداد اتاق : 1 عدد
سال ساخت: 1388

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر مربع: 875 هزار تومان
نوع بنا: ویلا مسکونی
آگهی توسط مالک
8 روز و 3 ساعت پيش ثبت شده
قیمت کل 180 میلیون تومان
زیر بنا: 150 متر مربع
تعداد اتاق : 3 عدد
سال ساخت: 1393

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر مربع: 1/2 میلیون تومان
نوع بنا: اپارتمان مسکونی
3 عدد
آگهی توسط مشاور املاک
9 روز و 8 ساعت پيش ثبت شده
قیمت کل 123/3 میلیون تومان
زیر بنا: 250 متر مربع
تعداد اتاق : 3 عدد
سال ساخت: 1370

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر مربع: 493 هزار تومان
نوع بنا: خانه مسکونی
2 عدد
آگهی توسط مالک
11 روز و 5 ساعت پيش ثبت شده
قیمت کل 800 میلیون تومان
زیر بنا: 300 متر مربع
تعداد اتاق : 4 عدد
سال ساخت: 1362

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر مربع: 2/6 میلیون تومان
نوع بنا: ویلا مسکونی
2 عدد
آگهی توسط مشاور املاک
12 روز و 18 ساعت پيش ثبت شده